Found: 481  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานครเมืองแห่งการท่องเที่ยว = Bangkok City of Tourism / สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, 2561
เลขเรียก915.93 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฤษดาภินิหารพระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 4 / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2561.
เลขเรียกDS581 .พ465 2561,923.1593 จ54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมฮิตเลอร์ / กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
ชื่อผู้แต่งกิตติ โล่ห์เพชรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2561.
เลขเรียกDD247.H5 ก672 2561,923.143 ฮ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะผ่านพ้นพายุ / อัจฉรา กรรณสูต ; มนันยา ธนะภูมิ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา กรรณสูต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ เคโปรดักชั่น, 2561.
เลขเรียกBF637.C5 อ489 2561,920 อ498ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองเรือหาคู่ : จากเมืองฝรั่งขึ้นฝั่งที่อินเดีย = The fishing fleet / Anne de Courcy ; สุภัตรา ภูมิปร...
ชื่อผู้แต่งเคอร์ซี่, แอน เดอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.
เลขเรียกDS423 .ค74 2561,942 ค794ก 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกังโอ้วสัวะ เรื่องเล่ายุทธจักร / ศุภวุฒิ จันทสาโร
ชื่อผู้แต่งศุภวุฒิ จันทสาโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2561
เลขเรียกDS721 .ฮ57 2561,951 ศ723ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าและการเมืองในพระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) = King Narai the great / อานนท์...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ จิตรประภาส.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561.
เลขเรียกDS 570.6 อ25 2561,959.338 อ623ก
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก = Tak : pocket guide /สำนักงานวัฒนธรรม...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โอเดียกรุ๊ป ปริ้นติ้ง, [2561].
เลขเรียก915.93 ก274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก = Phisanulok : pocket guide /สำนั...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โอเดียกรุ๊ป ปริ้นติ้ง, [2561].
เลขเรียก915.93 ก274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย = Sukghothai : pocket guide /สำนัก...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โอเดียกรุ๊ป ปริ้นติ้ง, [2561].
เลขเรียก915.93 ก274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ = Uttaradit : pocket guide /สำนั...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โอเดียกรุ๊ป ปริ้นติ้ง, [2561].
เลขเรียก915.93 ก274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ = Phetchabun : pocket guide /สำน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โอเดียกรุ๊ป ปริ้นติ้ง, [2561].
เลขเรียก915.93 ก274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับแก้เทียบศักราชและอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ / ตรงใจ หุตางกูร.
ชื่อผู้แต่งตรงใจ หุตางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2561.
เลขเรียกDS578 .ต42 2561,959.3023 ต132ก 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกส...
ชื่อผู้แต่งเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก907.12 ช741ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยประยุกต์วิธีการทางประวัติศาสตร์และการเรียนรู้แบบผสมผส...
ชื่อผู้แต่งยุวดี ชมชื่น.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก907.12 ย442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา