Found: 481  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุลามหาราช 2 ราชันสถิตนิจนิรันดร์ / บรรณาธิการบริหาร, ศิริเพ็ญ ผลัญชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอน์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกDS586 ต659 2561,923.1593 ศ635ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่อสู้เพื่ออะไร : ประวัติชีวิตของ พ่อสิงห์ชัย ธรรมพิงค์ นักสู้ประชาชน / ชินอิชิ ชิเกโตมิ, อรรถจักร์ ...
ชื่อผู้แต่งชิเกโตมิ, ชินอิชิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกSB293 ช-ต 2561,923 ช539ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นตระกูลและสายสกุล เจ้าบ้านเจ้าเมืองไทย / กัลยา เกื้อตระกูล.
ชื่อผู้แต่งกัลยา เกื้อตระกูล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561
เลขเรียก929.7593 ก1176ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นตระกูลและสายสกุล เจ้าบ้านเจ้าเมืองไทย / กัลยา เกื้อตระกูล.
ชื่อผู้แต่งกัลยา เกื้อตระกูล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561.
เลขเรียกCS1254 .ก642 2561,929.7 ก398ต 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นแบบเศรษฐีอเมริกัน : แอนดรูว์ คาร์เนกี้ = The autobiography of andrew carnegie and his essay the g...
ชื่อผู้แต่งคาร์เนกี้, แอนดรูว์ ค.ศ. 1835-1919.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2561.
เลขเรียกCT 814 ค27 2561,926 ค336ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสลับบาดแผลจากประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินยังไม่ตาย? / ว.วรรณพงษ์ และ ภมรพล ปริเชฏฐ์
ชื่อผู้แต่งว.วรรณพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกDS 579 ว11ถ 2561,923.1593 ต62ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสอัจฉริยะ เลโอนาร์โด ดาวินชี / สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, สุทัศน์ ยกส้าน และบัญชา ธนบุญสมบัติ
ชื่อผู้แต่งสรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สารคดี, 2561, [2018]
เลขเรียกND623.L5 ส325ถ 2561,925 ส17ถ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน : ต้นกำเนิดพระญามังรายและ "13หมูป่า" ติดถ้ำที่นี่ / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน.
ชื่อผู้แต่งรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านมงคล, 2561.
เลขเรียก915.93 ร639ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้ำเขาหลวง มรดกล้ำค่าของเพชรบุรี / พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์.
ชื่อผู้แต่งพัสวีสิริ เปรมกุลนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียกDS567.85.พ7 พ65 2561,915.93 พ587ถ 2561 22
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ ท.ว.จ., บ.ภ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก923.3593 ท539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นรังสิตในประวัติศาสตร์และความทรงจำ : จากเรือสู่รถกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนปร...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพณิชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียกวจ DS589.P37 จ285,959.321 จ115ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นรังสิตในประวัติศาสตร์และความทรงจำ : จากเรือสู่รถกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนประต...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพพณิชกิจ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียก959.3 จ285ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นรังสิตในประวัติศาสตร์และความทรงจำ : จากเรือสู่รถกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนประต...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพณิชกิจ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกDS589.P37 จ63 2561,959.3 จ285ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นศึกษาและการพัฒนา: เอกสารประกอบการสอน / ปรารถนา แซ่อึ้ง text
ชื่อผู้แต่งปรารถนา แซ่อึ้ง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561
เลขเรียก959.3 ป446ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นอีสานจากทัศนะของนักสำรวจชาวฝรั่งเศสในพุทธศตวรรษที่ 25 = E-SAN local from French explorer's p...
ชื่อผู้แต่งนัชชา อู่เงิน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก959.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา