Found: 582  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายข่าว วช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 67 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 / เจ้าของ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559.
เลขเรียกDS586 ภ671(22) 2559,923.1593 ภ671จ22 2559 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายจากใจถึงอาจารย์ป๋วย : ศาสตร์และศิลป์บนเส้นทางของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย / ประสาร ไตรรัต...
ชื่อผู้แต่งประสาร ไตรรัตน์วรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียกHD30.2 ป411,923.3593 ห725จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ / สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559
เลขเรียกDS578.32.S66 ก-จ 2559,923.1593 จ131
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเล่าเรื่องอนุสาวรย์เมืองบางกอก / สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559.
เลขเรียกDS567.6 จ132,959.3 จ132 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรยานกระป๋องคนจน เจ้าฟ้าแห่งสยาม / ยอดมาลา มาลา ; อาร์ม นพคุณ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งยอดมาลา มาลา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สุภัชนิญค์, 2559.
เลขเรียกDS586 ย175จ,923.1593 ภ74จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรวรรคิอังกฤษกับสงครามโลก / ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. [text]
ชื่อผู้แต่งชาคริต ชุ่มวัฒนะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกD546 ช62,940.5 ช463จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากดินสู่ดิน : จากลูกชาวสวน สู่การเป็นนักข่าวมือรางวัล / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
ชื่อผู้แต่งศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2559.
เลขเรียกCT1548.ศ715 ศ715,923.8 ศ715จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากสาวโรงงานสู่ตำแหน่งผู้พิพากษา / ลัดดาวรรณ หลวงอาจ
ชื่อผู้แต่งลัดดาวรรณ หลวงอาจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียกKPT110 ล245จ 2559,923.4593 ล245จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากเส้นทางที่ภูมิใจ สู่เส้นชัยที่งดงาม / ลัดดา เอ้งเถี้ยว, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์สงขลา : พิมพการ, 2559
เลขเรียก923.7 จ291จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิบชานินทาญี่ปุ่น / Mr.Leon
ชื่อผู้แต่งมิสเตอร์ลีออน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2559
เลขเรียกDS821 ท64,915.2 ม594จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชมช่อมาลตี / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ 2498-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2559.
เลขเรียกDS620 ท622ช 2559,915.98 ท622ช 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ฉบับย่อ) = Biography of Dr. Puey Ungphakorn (A short version) / รว...
ชื่อผู้แต่งวนิดา จันทนทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกCT1548.ป49 ว169,923.3593 ป472ช 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตสมพงษ์ พละสูรย์ "คำหมาน คนไค" เป็นชีวิตที่มหัศจรรย์ยิ่งนัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559
เลขเรียก923.7593 ช583 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตสมพงษ์ พละสูรย์ "คำหมาน คนไค" เป็นชีวิตที่มหัศจรรย์ยิ่งนัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, [2559?].
เลขเรียก923.7593 ช373 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา