Found: 582  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การของชาวกรุงเทพฯ : เมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 8 / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
เลขเรียกDS584 ว62,959.3043 ว555ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิวชู = Kyushu
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2559
เลขเรียกDS806 ค 2559,915.204 อ981 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิวบา ดิบซ่าส์ลีลาโรแมนติก / เกศณี ไทยสนธิ
ชื่อผู้แต่งเกศณี ไทยสนธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟ อีส สเพลนดิดบาย มาร์เก็ตเธียร์, 2559
เลขเรียกF1765.3 ก75,917.29104 ก774ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือ...แพทย์ผู้ให้ด้วยหัวใจ ธาดา ยิบอินซอย / โดย สันติสุข โสภณสิริ
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2559
เลขเรียกR 612 �115� 2559,WZ100 ส579ค 2559,926.1 ส115ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือลำเนาล้านนาถิ่นลำเนา : 20 เรื่องราวล้านนาคดีเพื่อฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่ / สุนทร คำยอด text
ชื่อผู้แต่งสุนทร คำยอด
พิมพลักษณ์ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์ (คณะบุคคล), 2559
เลขเรียกDS588.ห7 ส733,959.3 ส788ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือชื่องาม - ความหมายดี / ณัฏฐ์ชวัล แสงสุวรรณ text
ชื่อผู้แต่งณัฏฐ์ชวัล แสงสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สื่อรวชิญ, 2559
เลขเรียก929.4 ณ311ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือตั้งชื่อลูกรัก เพื่อเป็นสิริมงคล นำพาชีวิตให้รุ่งเรือง / ส. ศิวโรจน์ text
ชื่อผู้แต่งส. ศิวโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2559
เลขเรียกBF 1891.N3 ส111ค,929.4 ส114ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือตั้งชื่อสำหรับลูกชาย--ลูกสาว : ฉบับสมบูรณ์ / โดย ปภัสสระเมธี (เปรียญ).
ชื่อผู้แต่งปภัสสระเมธี (เปรียญ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น [ผู้จัดจำหน่าย], 2559.
เลขเรียก929.4 ป163ค1 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ; บรรณาธิการ วสา สุ...
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2559
เลขเรียก915.9394 ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา / วสา สุทธิพิบูลย์...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2559
เลขเรียกSB484.ท9 ค74 2559,915.9304 ค126ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเที่ยวตามใจชอบ ฮอกไกโด / โดย anisa, chuyada, kongphum
ชื่อผู้แต่งอนิสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิบไทยอินเตอร์บุ๊ค, 2559
เลขเรียกDS894.22 อ153 2559,915.2 อ181ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนะนำเมืองลพบุรีสถานที่ท่องเที่ยว : ลพบุรี นครแห่งอารยธรรม ศิลปกรรม 4 สมัย / วิไลวรรณ ฉ่ำพิร...
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.ส., 2559.
เลขเรียก915.93 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่รักบันลือโลก = World's most famous couples / ผู้เรียบเรียง, ดวงธิดา ราเมศวร์
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอแก้ว สำนักพิมพ์, 2559
เลขเรียกBF575.L8 ด17 2559,920 ด135ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่านิยมของชาวเกาหลีใต้ / Ki-Soo Eun ; พรรณนิภา ซอง, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งคีซู อึน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกDS904 ค469,951.95 ค3241ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา