Found: 875  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ไอเดีย ปั้นงานเสริม เพื่อเติมเงิน / Chris Guillebeau ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, แปล.
ชื่อผู้แต่งกิลเลอโบ, คริส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2562.
เลขเรียกHD5854.5 .ก644 2562,658.041 ก684ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พรรณพืช / บรรณาธิการ พุฒิสาร์ อัคคะพู และปิยะมาศ เม็ดไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ส728,639.99 ส728 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นาที ฟิตกายให้แกร่ง ฉบับสูงวัยทำได้ด้วยตัวเอง / รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ พิทยศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคสมองและโรคพาร์กินสัน, 2562
เลขเรียกWT101 ร636 2562,613.710846 ร636ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 สูตรอาหารทางเลือก ปราศจากนมวัว = 37 ways to go dairy free / cเขียนโดย พีช - อริสา กุลปิยะวาจา.
ชื่อผู้แต่งอริสา กุลปิยะวาจา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์, 2562.
เลขเรียก641.563 อ398ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เครื่องมือ แก้ปัญหายาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย = The diagrams book 50ways to solve any problem visua...
ชื่อผู้แต่งดันแคน, เควิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2562.
เลขเรียกHD30.29 ด359 2562,658.403 ด359ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 เรื่องต้องรู้ก่อนสร้างอาคาร / วิญญู วานิชศิริโรจน์, เขียน.
ชื่อผู้แต่งวิญญู วานิชศิริโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกTH145 ว569ก,690 ว569ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-aging : รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / หมอหล่อคอเล่า [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งหมอหล่อคอเล่า [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562
เลขเรียกRA776.75 ห183 2562,WT104 ห183อ 2562,613 ส533อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-aging by Dr.Mart : รู้ทันโรคภัย ชะลอวัยความชรา / มาศ ไม้ประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งมาศ ไม้ประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987), [2562?], [2019?]
เลขเรียกRA 776.75 ม28 2558,WT104 ม529a 2562,612.68 ม531อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArchiCAD 21 : workshop for modeler / สุระ จรุงเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งสุระ จรุงเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกNA2728 ส856 2562,621.395 ส856อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAttraction Lee byung-ryul, เขียน ; สุวัจนา สงวนสิน, แปล.
ชื่อผู้แต่งลี, บุง-รยุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แจ่มใส 2562
เลขเรียกG151 .ล623 2562,646.76 บ382อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutomotive engines / Tim Gilles.
ชื่อผู้แต่งGilles, Tim 1951-.
พิมพลักษณ์Boston, MA : Cengage, 2019.
เลขเรียก621.4 Gi477A 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic marketing : การตลาดเข้าใจง่ายกว่าที่คุณคิด / ณัฐพล ใยไพโรจน์
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ใยไพโรจน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562.
เลขเรียกHF5415.13 ณ342 2562,658.872 ณ342ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClinical reasoning & decision making in hematology / บรรณาธิการ, นภชาญ เอื้อประเสริฐ, จันทิญา จันทร์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกWH120 ค175 2562,616.15 ค174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommon causes of toxic acute kidney injury : essentials for medical students / ฉัตรชัย กรีพละ, บรรณา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกRC902 ค186 2562,WJ353 ค186 2562,616.61 ค186
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommon problems in burn and wound care 2019 / บรรณาธิการ อภิชัย อังสพัทธ์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย), 2562.
เลขเรียกWO700 .ค544 2562,617.1 ค186
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา