Found: 527  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
511
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / เรียบเรียงโดย แสงฟ้า โหลานุพาบ, พิมพา คำมัง.
ชื่อผู้แต่งแสงฟ้า โหลานุพาบ.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2558.
เลขเรียก495.9191 ส726บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
512
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนอาหรับเบื้องต้น สะกดภาษาไทย เรียนได้ด้วยตนเอง / ซำซุดดิน และมัด.
ชื่อผู้แต่งซำซุดดิน และมัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ม.ศิริพาณิชย์, 2558.
เลขเรียก492.78 ซ212บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
513
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส / อร ขันธประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่งอร ขันธประดิษฐ์
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ; 2558
เลขเรียก440 อ17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
514
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างภาษาอังกฤษ English structure / วิฑูร ตั้งพงษ์.
ชื่อผู้แต่งวิฑูร ตั้งพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2558.
เลขเรียก425 ว233ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
515
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างภาษาเกาหลี : เอกสารคำสอน 234262 = Korean structure / อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม.
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก495.75 อ858ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
516
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร = Beauty and the beast / Melissa Lagonero ; นฤมล เครือวัลย์, แปล
ชื่อผู้แต่งลาโกเนโกร, เมลิสสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียกPE1127.ท75 ล259 2558,428.4 ล261ฉ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
517
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอะฮะโย พูดภาษาญี่ปุ่นคล่องเหมือนเจ้าของภาษา (ฉบับพกพาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น) / พัชวิภา ฉายสุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งพัชวิภา ฉายสุวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2558
เลขเรียก495.68249591 พ524อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
518
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขความลับพิชิตข้อสอบ Error identification & sentence completion / ครูเอ๋ ยุภาพร จันทา.
ชื่อผู้แต่งยุภาพร จันทา.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โมจา, 2558.
เลขเรียก425.076 ย426ข 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
519
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดจิ 1 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น / โยชิโกะ ยามาซากิ...[และคนอื่นๆ] ; กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558
เลขเรียกPL539.3 ด292 2558,495.65 ด981
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
520
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทย / ณัฐชานันท์ กล้าหาญ : แปล ; ป้าจ๋า : ภาพประกอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
เลขเรียก495.91 ท966 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
521
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีนระดับต้น / เมชฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียกPL1103 ม713 2558,495.15 ม721ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
522
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ที่คุณต้องรู้ / วาสนา ประชาชนะชัย
ชื่อผู้แต่งวาสนา ประชาชนะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2558
เลขเรียกPL535 .ว65 2558,495.6824 ว491ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
523
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาเกาหลีหลัก / ฮานู ลี, กียอง เชย์
ชื่อผู้แต่งลี, ฮานู
พิมพลักษณ์เชียงราย : ปี้แอนด์น้อง, 2558
เลขเรียก495.7 ล411ว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
524
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) / กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558.
เลขเรียกPE1131 ว973 2558,425 ก344ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
525
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการนิตยสาร I Get English.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอเก็ตอิงลิช, 2558.
เลขเรียกPE1131 ว973,425 ว976
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา