Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฉบับคำพ้อง ชิต ภิบาลแทน. [text]
ชื่อผู้แต่งชิต ภิบาลแทน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บรรณกิจ เทรดดิ้ง 2516.
เลขเรียก495.914 ช34พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ The fundamental Japanese - Thai - Englishdictionary / กนิษฐา กาญจนจารี
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา กาญจนจารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2516
เลขเรียก413 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมสำนวน อเมริกัน, อังกฤษ,ไทย / โกมล เกษรสุคนธ์
ชื่อผู้แต่งโกมล เกษรสุคนธ์
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : ก้าวหน้าการพิมพ์, 2516
เลขเรียก428.3 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน / โดย คณะกรรมการทุนพระยาอนุมานราชธน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2516.
เลขเรียก495.93239591 พ12 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-จีน / ชวน เซียวโชลิต.
ชื่อผู้แต่งชวน เซียวโชลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมี จำกัด , 2516.
เลขเรียก495.923 ช17พ 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทยฉบับคำพ้อง / ชิต ภิบาลแทน
ชื่อผู้แต่งชิต ภิบาลแทน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2516.
เลขเรียกPL4183 ช552 2516,495.913 ช551พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทยฉบับคำพ้อง สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยทั่วไป / ชิต ภิบาลแทน
ชื่อผู้แต่งชิต ภิบาลแทน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2516
เลขเรียก495.9131 ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาธุรกิจ : การโต้ตอบทางจดหมาย ไทย-ฝรั่งเศส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2516.
เลขเรียก448 ภ483 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอเมริกันปัจจุบัน Current American usage / กุศล สุจรรยา
ชื่อผู้แต่งกุศล สุจรรยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2516
เลขเรียก428.3 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาจีน / เฉลิม ยงบุญเกิด
ชื่อผู้แต่งเฉลิม ยงบุญเกิด.
เลขเรียก495.913 ฉ57ภ 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบหน่วยเสียงของภาษากะเหรี่ยงในตำบลสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี / วีระวัชร์ สำราญจิตต์.
ชื่อผู้แต่งวีระวัชร์ สำราญจิตต์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หน่วยศึกษานิเทศ กรมการฝึกหัดครู, 2516.
เลขเรียกPL4197 ว237 2516,495.9191 ว845ร4 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะของคำไวยากรณ์ในภาษาไทย / ราตรี ธันวารชน
ชื่อผู้แต่งราตรี ธันวารชร
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก495.915 ร 588 ล 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะและโครงสร้างภาษาไทย / ดิเรกชัย มหัทธนะสิน.
ชื่อผู้แต่งดิเรกชัย มหัทธนะสิน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุริวงศ์ บุ๊คเซนเตอร์, 2516.
เลขเรียกPL4158 .ด67,495.912 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะและโครงสร้างภาษาไทย = Structure of the Thai language / ดิเรกชัย มหัทธนะสิน
ชื่อผู้แต่งดิเรกชัย มหัทธนะสิน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2516.
เลขเรียกPL4165 ด43,495T.5 ด437ล 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา