Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายกระบวนวิชา LI 215 : The structure of English part I phonology / เรียบเรียงโดย สุชาวดี วัฒน...
ชื่อผู้แต่งสุชาวดี วัฒนผล.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ท.พ. ; 2516?]
เลขเรียก421.5 ส761ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนวิชาภาษาไทย ม.ธ.131 และ132 / อาจารย์แผนกวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งอาจารย์แผนกวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516
เลขเรียก495.915 อ599ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนวิชาภาษาไทย มธ. 131-132 / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2516.
เลขเรียก49T.5 ธ47ค 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิรุกติศาสตร์ / พระยาอนุมานราชธน
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 2516
เลขเรียก495.912 อ15น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิรุกติศาสตร์ / พระยาอนุมานราชธน.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 2516.
เลขเรียกPL4181 อ7 2516,412 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิรุกติศาสตร์ ภาค 2 / พระยาอนุมานราชธน.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512,
พิมพลักษณ์ปราณบุรี : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 2516.
เลขเรียกPL4181 อ197น 2516,412 อน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิวโมเดลไทย - อิงลิชดิกชันนารี เล่ม 1 ก - บ = New Model English - Thai Dictionary Volume I/ สอ เสถบุ...
ชื่อผู้แต่งสอ เสถบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2516.
เลขเรียก423.9591 ส19น 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติศัพท์ / กรรมการบัญญัติศัพท์, คณะ
ชื่อผู้แต่งกรรมการบัญญัติศัพท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516
เลขเรียก423.9591 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติศัพท์ / คณะกรรมการบัญญัติศัพท์. สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งกรรมการบัญญัติศัพท์, คณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียก423.9591 ก181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาลีไวยากรณ์วจีวิภาค ภาคที่ 2 นามและอัพยยศัพท์
ชื่อผู้แต่งวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2516
เลขเรียก491.375 ว12บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาลีไวยากรณ์โดยสังเขป : นามศัพท์-อาขยาต-กติก์สมาส-ตัทธิต-สมัญญาภิธาน พร้อมด้วยข้อควรจำในการแปลวิชาธ...
ชื่อผู้แต่งอดิศร มะลิทอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธรรมบรรณาคาร, 2516.
เลขเรียก491.5 อ943บ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาภาษาไทย / เปลื้อง ณ นคร.
ชื่อผู้แต่งเปลื้อง ณ นคร, 2452-2541.
พิมพลักษณ์พระนคร : รวมสาส์น, 2516.
เลขเรียกPL4160 .ป76,491.91 /b ป749ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาลี-สยาม อภิธาน / สารประเสริฐ, พระ.
ชื่อผู้แต่งสารประเสริฐ, พระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2516.
เลขเรียก495.373 ส27ป 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนะ-สารานุกรม ฉบับทันสมัย / เปลื้อง ณ นคร.
ชื่อผู้แต่งเปลื้อง ณ นคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, 2516.
เลขเรียกAE10.T ป749พ ล.1 2516,495.913 ป5731พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนะ-สารานุกรม ฉบับทันสมัย เล่ม 1 / เปลื้อง ณ นคร
ชื่อผู้แต่งเปลื้อง ณ นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2516.
เลขเรียกAE90.T3 ป729 ล.1,495.913 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา