Found: 2,987  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWild side ในนามของธรรมชาติ / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560
เลขเรียกAC159 ว-ว 2560,333.72 ว426ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องͧ�����Ҥ�Ѱ����͡����ԵԾĵԡ�����ʵ�� = Government and priavte organizations in behavioral science perspect...
ชื่อผู้แต่ง��ѭ���ѵ�� ����ؾѲ�С��
พิมพลักษณ์��ᾧྪ� : ����Է������Ҫ�ѯ��ᾧ���, 2560.
เลขเรียก350 �388�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG4521 ศ-ก 2560,346.092 ศ817ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ = Computer-related Crime Act 2007 / สุพิศ ปราณีตพล...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
เลขเรียกKPT 80 .C65 ส46 2560,343.0994 ส463ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / บรรณาธิการ, ณัฐนันท์ คุณเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
เลขเรียกK2390 ก 2560,347.09 ก114 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศ : กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน / ศักดา ธนิตกุล
ชื่อผู้แต่งศักดา ธนิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
เลขเรียก338.6048 ศ211ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว / โดย โยธิน อินทรประสงค์
ชื่อผู้แต่งโยธิน อินทรประสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560.
เลขเรียกKPT 3202 ย84 2560,346.065 ย93ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร = Educational law for administrators / ธนวิน ทองแพง.
ชื่อผู้แต่งธนวิน ทองแพง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก344.07 ธ156ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกKPT 3276 น15 2560,343.071 น157ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย / สุปรียา แก้วละเอียด
ชื่อผู้แต่งสุปรียา แก้วละเอียด
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกKPT 3528 ส45 2560,352.48 ส824ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายจอหงวน : กฎหมายพิเศษ วิชาภาษีอากร / คณิตศร์ คงทอง.
ชื่อผู้แต่งคณิตศร์ คงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2560.
เลขเรียก343.055 ค133ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายจอหงวน : วิชากฎหมายอาญา / คณิตศร์ คงทอง.
ชื่อผู้แต่งคณิตศร์ คงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกKPT 3800 ค141 2560,345 ค133ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายจอหงวน : วิชาทรัพย์สิน-ละเมิด / คณิตศร์ คงทอง.
ชื่อผู้แต่งคณิตศร์ คงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2560.
เลขเรียก346.04 ค133ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา