Found: 3,566  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 เทพนิยายอมตะ บทกวีและนิทานแสนสนุก / ผู้เขียน : Hettie Bingham ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล : วรางค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2560.
เลขเรียก398.2 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย / กรรณสูต กนกกาญจน [text]
ชื่อผู้แต่งกรรณสูต กนกกาญจน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560.
เลขเรียกBF441 ก171ส 2560,370.152 ก173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้ / อัจฉรา โยมสินธุ์ text
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา โยมสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG179 อ499ส 2560,332.024 อ499ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. " สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ" / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2560.
เลขเรียก333.31 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. "สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ" / สำนักงานกรปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
เลขเรียก333.31 ส647ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. "สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ" / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2560.
เลขเรียก333.31 ส680 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. "สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ" / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรตรกรรม (ส.ป.ก.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.
เลขเรียก333.31 ส733 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรแ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2560.
เลขเรียก333.31 ส691ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ส.ป.ก. สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2560
เลขเรียก333.31 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ปี ส.ป.ก.สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2560
เลขเรียก333.31 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช / พุฒิสาร์ อัคคะพู ...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งพุฒิสาร์ อัคคะพู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2560
เลขเรียก371.1 พ824ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ล้าน 50 เคล็ดลับ สร้างธุรกิจให้ "รวยง่ายๆ" ด้วยตัวคนเดียว! ศุฬิญญา เนตรโสภณ text
ชื่อผู้แต่งศุฬิญญา เนตรโสภณ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : หักมุม 1.0, 2560
เลขเรียก332.024 ศ799ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560
เลขเรียก306.4 ห516ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียก306.4 ห516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เกร็ด : เคล็ด (ไม่) ลับกับกลยุทธ์การเรียนปริญญาตรี, โท และเอก จบ (เร็ว) ง่าย ได้คุณภาพ / อุทัย วร...
ชื่อผู้แต่งอุทัย วรเมธีศรีสกุล.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น, 2560.
เลขเรียก370.1523 อ4411ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา