Found: 3,674  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3,661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับสังคมโลก หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Thailand and the world community / สาขาวิชาศิล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
เลขเรียก302 ม192ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3,662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา : ประมวลสาระชุดวิชา = Thai studies /. / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
เลขเรียก390.09593 ท958 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3,663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยอารยศึกษา : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / ชัย สมรภูมิ.
ชื่อผู้แต่งชัย สมรภูมิ.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2560.
เลขเรียก306 ช371ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3,664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแลนด์ 4.0 กับอุดมศึกษาไทย / จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้า...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ปขมท. (2560 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกLB2393.5 ก-ท 2560,378.9593 ก64ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3,665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมไทยก้าวไกล : รายงานการประชุมสัมมนาการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุม : การสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและการประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 22 : 2560 : โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560.
เลขเรียก351.84 ร451ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3,666
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยใต้ มลายูเหนือ : ปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์บนคาบสมุทรแห่งความหลากหลาย = Thai South and malay North ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
เลขเรียกGN365 .ท94 2560,305.8 ท938 2560
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
3,667
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยใต้ มลายูเหนือ : ปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์บนคาบสมุทรแห่งความหลากหลาย= Thai South and Malay North: ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
เลขเรียก305.8009593 ท296 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3,668
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยในสายตาเพื่อนบ้าน (ฉบับปรับปรุง) / สุเนตร ชุตินธรานนท์ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
เลขเรียก327.593059 ท96 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3,669
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยในสายตาเพื่อนบ้าน : ฉบับปรับปรุง / บรรณาธิการ สุเนตร ชุตินธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : มติชน, 2560
เลขเรียกDS575 ท944 2560,327.593059 ท94ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3,671
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑ ศตวรรษ องุ่น มลิก ดอกไม้แสนงาม : ครอบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก ๕ เมษายน ๒๕๖๐
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560
เลขเรียก371.1 ห159 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
3,672
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๐๐ ปี สถานีกรุงเทพ / การรถไฟแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการรถไฟแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : , : การรถไฟแห่งประเทศไทย , 2560.
เลขเรียก385.09593 ก277 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3,673
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๔๒ ส.ป.ก. "สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ" / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.), 2560
เลขเรียก333.31 ส733 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3,674
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๘๕ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2560-.
เลขเรียก352.23 ส215ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา