Found: 2,986  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง /...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2560.
เลขเรียกLB1060 ส881ย 2560,371.39 ส473ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560
เลขเรียกHM261 ม-ย 2560,328.345 ส175ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit poll 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560.
เลขเรียก303.38 ย318 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สวนดุสิตโพล :เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit poll 4.0 / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, [2560?].
เลขเรียก378.05 ส355ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีสวนดุสิตโพล : เดิจหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, [2560]
เลขเรียก303.38 ย319ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ / เพกกี แอชบรุก ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, ลั่นทม, นามแฝง, ผู้แปล [...
ชื่อผู้แต่งแอชบรุก, เพกกี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกQ181.A2 อ-ส 2560,372.35 อ939ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2559.100 ปี สหกรณ์ไทย / วรรณี รัตนวราหะ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียก334 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 Pass action ทางเลือกทำกำไรสายเทคนิค / วิน ศราชัยนันทกุล
ชื่อผู้แต่งวิน ศราชัยนันทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHG 4661 ว35ท 2560,332.6322 ว73ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม / กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3วธ ก-ส 2560,306.06 ก218ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560) / โดย [วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2560.
เลขเรียก345.08 ส531 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์สู่ชัยชนะ ภาคปฏิบัติ / บุญศักดิ์ เเสงระวี.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ เเสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551.
เลขเรียก355.4 บ43ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 เทพนิยายอมตะ บทกวีและนิทานแสนสนุก / ผู้เขียน : Hettie Bingham ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล : วรางค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2560.
เลขเรียก398.2 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้ / อัจฉรา โยมสินธุ์ text
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา โยมสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG179 อ499ส 2560,332.024 อ499ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา