Found: 3,573  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทัศนา แขมมณี
ชื่อผู้แต่งทัศนา แขมมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียก371.102 ท363ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง199 นิทานอีสปสอนคุณธรรม / ลานธรรม.
ชื่อผู้แต่งลานธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good publishing, 2560.
เลขเรียก398.2 ล265ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2+8 นโยบาย กกอ. : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2+8 (พ.ศ.2556-2560) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560.
เลขเรียก379.593 ค1411ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง /...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2560.
เลขเรียกLB1060 ส881ย 2560,371.39 ส473ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560
เลขเรียกHM261 ม-ย 2560,328.345 ส175ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit poll 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560.
เลขเรียก303.38 ย318 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สวนดุสิตโพล :เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit poll 4.0 / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, [2560?].
เลขเรียก378.05 ส355ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีสวนดุสิตโพล : เดิจหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, [2560]
เลขเรียก303.38 ย319ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ / เพกกี แอชบรุก ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, ลั่นทม, นามแฝง, ผู้แปล [...
ชื่อผู้แต่งแอชบรุก, เพกกี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกQ181.A2 อ-ส 2560,372.35 อ939ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2559.100 ปี สหกรณ์ไทย / วรรณี รัตนวราหะ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียก334 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 Pass action ทางเลือกทำกำไรสายเทคนิค / วิน ศราชัยนันทกุล
ชื่อผู้แต่งวิน ศราชัยนันทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHG 4661 ว35ท 2560,332.6322 ว73ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม / กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3วธ ก-ส 2560,306.06 ก218ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560) / โดย [วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2560.
เลขเรียก345.08 ส531 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์สู่ชัยชนะ ภาคปฏิบัติ / บุญศักดิ์ เเสงระวี.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ เเสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551.
เลขเรียกU162 บ574ส 2551,355.4 บ43ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา