Found: 3,573  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,461
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคมและภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ = A Collection of research papers in sociol...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก306.44 ร156 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2,462
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการในโอกาสอายุ 60 ปี วิษณุ วรัญญู = Liber amicorum Vishnu Varunyou วิษณุ วรัญญู Text
ชื่อผู้แต่งวิษณุ วรัญญู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560
เลขเรียกJQ 1748.T4 ว768ล,320 ว768ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2,463
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อ Master of arts in political science program in justice and social administration (JSA) s...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก345.0234 ร155
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2,465
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมวิชาสอบตำรวจ / คณะวิชาการ The justice group.
ชื่อผู้แต่งคณะวิชาการ The justice group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร 2560.
เลขเรียก363.22 ร177
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2,466
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยง่าย ๆ ด้วยบัตรเครดิต : เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับคนกลัวหนี้ / สาธิต บวรสันติสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสาธิต บวรสันติสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นคิด, 2560.
เลขเรียก332.765 ส224ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2,467
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยอสังหาฯ ออนไลน์ สไตล์จุ๊กจิ๊ก / สุภาดา วิจักรชัยวงศ์
ชื่อผู้แต่งสุภาดา วิจักรชัยวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHD 7287.82 ส837ร,332.6324 ส462ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2,468
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยลัดกับธุรกิจ "ขายฝาก" (ฉบับปรับปรุง) / อนุชา กุลวิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งอนุชา กุลวิสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮมบายเออร์ไกด์, 2560
เลขเรียกHD1379 อ-ร 2560,346.07 อ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2,469
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยเปลี่ยนหลัก ถ้ารู้จักลงทุน / ฐากร วรกฤศโศภน.
ชื่อผู้แต่งฐากร วรกฤศโศภน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิร์นนิ่งฮับ, 2560.
เลขเรียก332.6322 ฐ221ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2,470
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยได้ใน 100 วัน ด้วยพลังแห่งการจัดระเบียบ / ยุนซ็อนฮย็อน ผู้เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งยุน, ซ็อนฮย็อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560.
เลขเรียกHG179 ย7ร 2560,332.024 ย381ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
2,471
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา/ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักการต่างประเทศ สำนักงานยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานการประเทศ สำนักงานยุติธรรม., 2559
เลขเรียก345.05 ก27ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2,472
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้อาเซียน 360 องศา / อ.กิ่งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งอ.กิ่งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good, 2560.
เลขเรียก337.159 อ11ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2,473
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะครูปัญญาทีปกรเพาะพันธุ์ปัญญา.
ชื่อผู้แต่งสุธีระ ประเสริฐสรรพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
เลขเรียก371.11 ส777ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2,474
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการใช้ครูและการบริหารงานบุคคลของครูที่เหมาะสมกับสังคมไทย / บรรณาธิการ สำเนา เนื้อทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560
เลขเรียกLB1775.4.T5 ร228บ,371.12 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
2,475
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก หน่วยที่ 1-8 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Thai family system an...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
เลขเรียก306.85 ม192ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา