Found: 3,500  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะประกันภัย / นนทพันธ์ ตรีณรงค์.
ชื่อผู้แต่งนนทพันธ์ ตรีณรงค์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560.
เลขเรียก346.086 น155ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน / นนทพัทธ์ ตรีณรงค์
ชื่อผู้แต่งนนทพัทธ์ ตรีณรงค์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560.
เลขเรียก347.06 น155ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน LW314= : Law of evidence / มรกต ศรีจรุณรัตน์.
ชื่อผู้แต่งมรกต ศรีจรุณรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียก347.06 ช174ภ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะมรดก = Law of succession / สุรพี โพธิสาราช
ชื่อผู้แต่งสุรพี โพธิสาราช
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2560
เลขเรียก346.05 ส852ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งจันตรี สินศุภฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก346.065 จ242ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ / สุวนัย ทะคำสอน.
ชื่อผู้แต่งสุวนัย ทะคำสอน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก346.0482 ส47ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2560
เลขเรียกKPT 1942 ก13 2560,346.078 ก117 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียกKPT4610 ส831 2560,345.05 ส831ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Law of Criminal Procedure / ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2546.
เลขเรียก345.05 ช517ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี / จรัญ ภักดีธนากุล.
ชื่อผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียก347.07 จ154ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง / ประทีป ทับอัตตานนท์...
ชื่อผู้แต่งประทีป ทับอัตตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกKPT4378 ป171 2560,345.025 ป277ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสถาบันการเงิน ภาคความผิด / วีระชาติ ศรีบุญมา.
ชื่อผู้แต่งวีระชาติ ศรีบุญมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560.
เลขเรียกKPT 940 ว37 2560,346.0268 ว844ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสามัญประจำบ้านฉบับอักษรเบรลล์ / กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม., 2559.
เลขเรียก340.0871 ย44ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร [text]
ชื่อผู้แต่งแสงทอง ธีระทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, 2560
เลขเรียกRT 85 ส961ก,WY32.1 ส961ก 2560,344.041 ส957ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา