Found: 2,752  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title"HOA (เฮา)" วิถีความสุขของคนภาคเหนือ = Happy Workplace / ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์.
Imprintเชียงราย : โครงการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ Happy WorkPlace ภาคเหนือ, 2558.
Call Number390.09593 ฮ511
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
Type Book
Title"สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป" / ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ].
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558.
Call Number342.593 ส565 2558
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
Type Book
Title"เหล้า/ความจริง" : รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยประจำปี พ.ศ. 2558 / เนื้อ...
Authorเนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558
Call Number362.292 ห734
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4
image
Type Book
Title1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
Call Number378.17 ท622ห 2558
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
Type Book
Title1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558?].
Call Number378.1 ห213 2558
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
Type Book
Title1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
Authorอริยา พรหมสุภา.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558?].
Call Number378.1 อ281ห 2558
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
Type Book
Title1 ทศวรรษ โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
Authorมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Imprint[ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.], [2558?]
Call Number378.593
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
image
Type Book
Title1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน / สภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Authorสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Imprintกรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์, 2558
Call Number362.4 ส16ง
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
Type Book
Title1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน : หนังสือที่ระลึก งานวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558...
Imprintกรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558.
Call Number362.4 ห213 2558
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
Type Book
Title1 ปี กับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา : Season 1 : homecoming / ธีรนัย โสตถิปิณฑะ.
Authorธีรนัย โสตถิปิณฑะ.
Imprintเชียงใหม่ : ภทระ พรีเพรส, 2558.
Call Number370.116 ธ626ห,LB2376.4 ธ64
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
Type Book
Title10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / กชามาศ ฐาปนโสภณ text
Authorกชามาศ ฐาปนโสภณ
Imprintกรุงเทพฯ : เนชั่นไฮย์, 2558
Call NumberKPT2460 ก2ส 2558,323 ก112ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more