Found: 353  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะโมเดิร์น : ประวัติย่อของศิลปะก่อนยุคสมองกลสารสนเทศ / เถกิง พัฒโนภาษ.
ชื่อผู้แต่งเถกิง พัฒโนภาษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการคอมดี, 2561.
เลขเรียกN5300 ถ511ก,179.9 ด1155ล 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคบเพื่อน แบบเดล คาร์เนกี หลิว หย่ง เซิง, ผู้เรียบเรียง ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งวันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, ผู้แปล
พิมพลักษณ์นนทบุรี วารา พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกBF575.F66 ห337ก 2561,158.2 ห337ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า / คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า ศูนย์วิชาบ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียกBF 408 ก445,153.42 ค123ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ : เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 3000-1606 = Systematic thinking / อภิญญา จงพัฒนากร...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา จงพัฒนากร.
พิมพลักษณ์อุทัยธานี : วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี, 2561.
เลขเรียก153.42 อ253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ.
ชื่อผู้แต่งจินตนา บุญบงการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHF5387 จ482ก,174.4 จ482ก 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ / ยุวดี วิริยางกูร, ภทรา นาพนัง และวนิดา สินเบญจพงศ์.
ชื่อผู้แต่งยุวดี วิริยางกูร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก155.45 ย474ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ = Behavior manaement for special educators / ยุวดี วิริยางกู...
ชื่อผู้แต่งยุวดี วิริยางกูร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกLB1060.2 ย442 2561,155.45 ย442ก 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ = Behavior management for special educators / ยุวดี วิริยางก...
ชื่อผู้แต่งยุวดี วิริยางกู
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียก155.45 ย439ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ = Behavior management for special educators / ยุวดี วิริยางก...
ชื่อผู้แต่งยุวดี วิริยางกูร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก155.45 ย442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบจำแนกประเภทด้วยคอมพิวเตอร์แบบปรับความยาวสำหรับมาตรวัดกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระ...
ชื่อผู้แต่งชนิตา รุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก153.9 ช152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักเรียนที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมี...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา บุตรจอมชัย.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก153.15 ก232ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค โดยมีทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมเป็นฐานต่อม...
ชื่อผู้แต่งสุพิน ใจแก้ว.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก158.35 ส463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติคีย์บอร์ดโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถม...
ชื่อผู้แต่งขจรศักดิ์ พื้นดอนเค็ง.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก125.3 ข278ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมโดยใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาแบบบูรณาการ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอ...
ชื่อผู้แต่งกุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก158.3 ก727ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอินเทอแรกชั่นเกมสำหรับสร้างเสริมความสามารถในการตัดสินใจของวัยรุ่นที่มีลักษณะหุนหันพลันแล่น =...
ชื่อผู้แต่งอมร สุดแสวง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก158.403 อ275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา