Found: 353  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการ = Development psychology / เรียบเรียงโดย เจษฎา อังกาบลี.
ชื่อผู้แต่งเจษฎา อังกาบลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2561.
เลขเรียก155 จ583จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาองค์การ = Organizational Psychology / รัตติกรณ์ จงวิศาล
ชื่อผู้แต่งรัตติกรณ์ จงวิศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHD58.7 ร365 2561,158.7 ร365จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น / พัดชา ปิณฑะดิษ
ชื่อผู้แต่งพัดชา ปิณฑะดิษ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2561
เลขเรียก158.7 พ541จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น = Introduction to industrial and organizational psychology / พ...
ชื่อผู้แต่งพัดชา ปิณฑะดิษ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก158.7 พ114จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต : เอกสารการสอนชุดวิชา [text] = Psychology for living / สาขาวิชามนุษยนิเวศศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียก150 ม246จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต = Psychology for Daily Life / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
ชื่อผู้แต่งอริยา คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกBF637.C5 อ398 2561,150 อ398จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิเคราะห์ของฌาคส์ ลากอง / ดาร์เรียน ลีดเดอร์ เขียน ; พงศ์มนัส บุศยประทีป ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งลีดเดอร์, ดาร์เรียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2561.
เลขเรียกBF109.L28 ล512 2561,150.1952 ล512จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจินตภาพสะเทือนโลก = Quantum visualization / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
ชื่อผู้แต่งวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 256
เลขเรียก154.2 ว762จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีมุ้ย โหราศาสตร์จีน ศาสตร์ลี้ลับพันปีจากดวงดาว ฉบับสมบูรณ์ / หน่ำปักซินแส
ชื่อผู้แต่งหน่ำปักซินแส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุคส์, 2561
เลขเรียกBF1714.C5 ห36 2561,133.3 ห158จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดแข็งของมนุษย์ จากเดล คาร์เนกี / หลิว หย่ง เซิง ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียกBF637.S4 ห337 2561,158.1 ห173จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ้างให้ก็ไม่โกรธ = Hajimeteno anger management jissen book / ชุนซุเกะ อันโดะ, เขียน ; อังคณา รัตนจัน...
ชื่อผู้แต่งอันโดะ, ชุนซุเกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561.
เลขเรียก152.4 อ543จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตจะออกแนวไหน / ตะบองเพชร
ชื่อผู้แต่งตะบองเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Maker, 2561
เลขเรียก158 ต257ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตดีอย่างอัศจรรย์เมื่อตื่นทุกวันตอนตี 5 = The 5 A.M. miracle : dominate you day before breakfast ...
ชื่อผู้แต่งแซนเดอร์, เจฟฟ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี บี มีเดีย 2561
เลขเรียกHD69.T54 ซ83 2561,158.1 ซ812ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" = The subtle art of not giving a F*ck / Mark Manson เขียน ; ...
ชื่อผู้แต่งแมนสัน, มาร์ค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิงโก, 2561.
เลขเรียกBJ1588 ม-ช 2561,158.1 ม879ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา