Found: 345  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...
ชื่อผู้แต่งนุภาพรรณ ปลื้มใจ.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก153.83 น735ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /...
ชื่อผู้แต่งจารุจิตร สิทธิปรุ.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก153.83 จ321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้คิด = Cognition / ลักขณา สริวัฒน์ [text]
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียกBF201 .ล62 2558,153.2 ล218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลาออกครั้งสุดท้าย = The last resignment / ภาณุมาศ ทองธนากุล
ชื่อผู้แต่งภาณุมาศ ทองธนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2558
เลขเรียกBF637.S8 ภ434ก 2558,158 ภ434ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยบูรพา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญา : รายงานการวิจัย = A review ...
ชื่อผู้แต่งจตุภูมิ เขตจัตุรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก153.93 จ136ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญา ; รายงานวิจัยเรื่อง = A Revi...
ชื่อผู้แต่งจตุภูมิ เขตจัตุรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558
เลขเรียก153.072 จ136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต = Instructional Management Plan Moral and Ethica...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีอนันต์การพิมพ์ , 2558.
เลขเรียก170 ก226 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต = Learning Materials Moral and Ethical Instillme...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีอนันต์การพิมพ์ , 2558.
เลขเรียก170 ก226 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้อภัยในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน : การพัฒนาแบบวัดและการตรวจสอบเครือข่ายเชิงความสัมพันธ์ของตัวแ...
ชื่อผู้แต่งอิสระ บุญญะฤทธิ์.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาคจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก155.92 อ764ก 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำกับใจให้ชนะทุกด้านของชีวิต = MindDirector / สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์.
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก158.1 ส769ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน / ทวีป อภิสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งทวีป อภิสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2558
เลขเรียก153.42 ท173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุมอำนาจจูงใจคน / ไมค์ เคลย์ตัน.
ชื่อผู้แต่งเคลย์ตัน, ไมค์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียก153.1534 ค763ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนจะคิดเป็น ต้องฝึกคิดก่อน / พรรณี เกษกมล.
ชื่อผู้แต่งพรรณี เกษกมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558.
เลขเรียกBF444 พ-ก 2558,153.42 พ272ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวที่พลาดของผู้นำที่สำเร็จ / Joe Swinger, เขียน ; ไชโย ชูหมื่นไวย, แปล.
ชื่อผู้แต่งสวิงเกอร์, โจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีอาร์, 2559.
เลขเรียก158.4 ส432ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาม...
ชื่อผู้แต่งประกายดาว จันทรา.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก158.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา