Found: 345  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลัว : หัวใจของปัญญาญาณเพื่อผ่านพ้นพายุ = Fear : Essential wisdom for getting through the storm / ติ...
ชื่อผู้แต่งติช นัท ฮันห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2558.
เลขเรียก152.46 ต32ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดจับโกหก รู้ทันเขา / Dan Crum, เขียน ; Kate Suteera, แปล.
ชื่อผู้แต่งครัม, แดน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียก138 ค157ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าที่จะถูกเกลียด / คิชิมิ อิชิโร, โคะกะ ฟุมิทะเกะ ; โยชุเกะ, นิพดา เขียวอุไร, แปล
ชื่อผู้แต่งคิชิมิ, อิชิโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558
เลขเรียกBF636.A2 ค-ก 2558,158.1 ค423ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าได้อีก / วรภัทร์ ภู่เจริญ
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558.
เลขเรียกBJ1588 ว-ก 2558,158.1 ว176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
50
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกล้าได้อีก / [Soundrecording] วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558.
เลขเรียก158 ว148ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดและการตัดสินใจ / ธนกฤต แสนเมือง.
ชื่อผู้แต่งธนกฤต แสนเมือง.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , 2558.
เลขเรียก153.42 ธ131ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ : การทดสอบรูปแบบการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมภาวะพฤ...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก155.671315 ท115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งประนอมศิลป์ เจริญสุข.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก152.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั...
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ ทองโสภา
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2558.
เลขเรียก179.9 น836ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์วัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญาฉบับภาษาไทย ด้านความตั้งใจ และความจำขณะทำงาน : รายงานกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก153.93 ก494 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์วัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญาฉบับภาษาไทย ด้านความตั้งใจ และความจำขณะทำงาน ; รายงานกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558
เลขเรียก153.072 ก494ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ / สมมาตุ ศรีสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสมมาตุ ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558
เลขเรียก158.1 ส272ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality development / เจิมขวัญ รัชชุศานติ
ชื่อผู้แต่งเจิมขวัญ รัชชุศานติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, [2558]
เลขเรียก155.25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญาฉบับภาษาไทย : รายงานการวิจัย = The development of cogi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก153.93 ก494 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญาฉบับภาษาไทย ; รายงานการวิจัย = The Development of Cogn...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558
เลขเรียก153.072 ก494ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา