Found: 325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น / มัณฑนา ปราการสมุทร.
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา ปราการสมุทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกQA76.73.P98 ม335ก,005.133 ม335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น / มัณฑนา ปราการสมุทร.
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา ปราการสมุทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก005.133 ม114ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บเกี่ยวพลังงานไร้สายย่านความถี่วิทยุด้วยวิธีอภิวัสดุ = Efficiency improve...
ชื่อผู้แต่งเชาว์ ชนะดี.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก006.245 ช727ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มอัตราการสร้างกุญแจระดับกายภาพจากค่าความแรงสัญญาณโดยใช้การเข้ารหัสเครือข่ายแบบปลอดภัย = Incr...
ชื่อผู้แต่งสุนทรี ใจคง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก005.8 ส814ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโปรแกรมภาษาไพธอน = Python Programming / อนันท์ ทับเกิด.
ชื่อผู้แต่งอนันท์ ทับเกิด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , [2561?].
เลขเรียก005.133 อ151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561.
เลขเรียกHA32 ก398 2561,005.369 ก398ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = The use...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ศรีโทโคตร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก070.4 ว274ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สารสนเทศเพื่องานวิจัยของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษา = Use of information for research of p...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์.
พิมพลักษณ์ชุมพร : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร, 2561.
เลขเรียก028.7 อ858ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อการอนุรักษ์คุณภาพภาพถ่ายคัมภีร์ใบลาน : รายงานการวิจัย = Applying imag...
ชื่อผู้แต่งอัครา ธรรมมาสถิตย์กุล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก091.09593 อ478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC) ขอ...
ชื่อผู้แต่งธญา ตันติวราภา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก005.74 ธ131ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC) ขอ...
ชื่อผู้แต่งธญา ตันติวราภา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก025.524 ธ132ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อร่างสร้างจดหมายเหตุของชาติ / คณะบรรณาธิการ, ศุภราพร ฤกษ์ดิกุล ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2561.
เลขเรียกZ110.อ3 ก364 2561,025.17 ก364 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นสำหรับครู = Introduction to Algorithms and computer p...
ชื่อผู้แต่งปัณญาพัฒน์ ขันทอง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก005.133 ป114ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่ายงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ / สังวาลย์ ตุกพิมาย
ชื่อผู้แต่งสังวาลย์ ตุกพิมาย
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2561.
เลขเรียกZ674 ส541 2561,021.65 ส62ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนบ้าข่าว นับ 1 ขึ้น 73 : รวมบทสัมภาษณ์ สุทธิชัย หยุ่น / บรรณาธิการ : จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : กาแฟดำ, [2561]
เลขเรียก070.43 ค144 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา