Found: 323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ : ประมวลสาระชุดวิชา 99711 = Big data analytics for business /...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก005.7 ก514 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงปฏิบัติการ = Practical big data analysis / จิราภรณ์ เมืองประทับ ; คณะว...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ เมืองประทับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561.
เลขเรียกQA 76.9 .B45 จ37 2562,005.74 จ535ก 2562
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ / ปิยะธิดา ทองอร่าม.
ชื่อผู้แต่งปิยะธิดา ทองอร่าม
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2561.
เลขเรียก005.369 ป621ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ = Data analysis of the qualitative research / วรรณดี สุทธินร...
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561
เลขเรียกH62 ว-ก 2561,001.42 ว247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 = information analysis : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาศิลปศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก025.3 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 = information analysis : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาศิลปศาสตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก025.3 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล = Object oriented analysis withUML / วาสนา นัยโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นัยโพธิ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก005.117 ว285ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล = Object oriented analysis withUML / วาสนา นัยโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นัยโพธิ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก005.117 ว285ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design / ศศิธร อิสโร.
ชื่อผู้แต่งศศิธร อิสโร.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2561.
เลขเรียก004.21 ศ183ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์แล...
ชื่อผู้แต่งสุณี ไชยวงษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก025.5 ส443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ / ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2561
เลขเรียกAM378 ก522,069 ก522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างกราฟแสดงวิวัฒนาการของซอร์สโค้ดในระบบตรวจจับ การลอกเลียนซอร์สโค้ด : รายงานวิฉัยฉบับสมบูรณ์ / ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก005.3 ก523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในประเทศไทยจากมุมมองของผู้เชียวชาญ : การวิเคราะห์โดยก...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล อุ่นจิตติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก027 ด153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเว็บไซต์แบบ Reponstive ด้วย bootsrtap = Creating responsive websites with bootstrap / จารุณี...
ชื่อผู้แต่งจารุณี ภัทรวงษ์ธนา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยฟาร์, 2561.
เลขเรียก006.7 จ274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) = The 2018 househo...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561
เลขเรียก004.021 ก524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา