Found: 325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นช่วยสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษภาคสนามในเขตเครือข่ายสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ = A d...
ชื่อผู้แต่งดนุวัศ อิสรานนกุล
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก005.740723 ด124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู = A Development of t...
ชื่อผู้แต่งปิยะธิดา ปัญญา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก005.1 ป3611ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา PHP / เอกภูมิ อิ่มอก
ชื่อผู้แต่งเอกภูมิ อิ่มอก
พิมพลักษณ์เลย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2561.
เลขเรียกQA76.73.P224 อ879 2561,005.276 อ516ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบุตัวตนและการเข้ารหัสข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับอุปกรณ์สวมใส่โดยใช้ไอซีเข้ารหัส = Authenticatio...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ สมหมาย.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก005.82 น617ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรายงานข่าวเชิงสืบสวน / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ.
ชื่อผู้แต่งสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (ศูนย์หนังสือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส, 2561.
เลขเรียกPN4781 ส855 2561,070.43 ส855ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = Information literacy of students at ...
ชื่อผู้แต่งนภัสภรณ์ จันทร์โท.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก025.524 น1611ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางการศึกษา = Educational research / ไพศาล วรคำ.
ชื่อผู้แต่งไพศาล วรคำ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียกLB1028 พ997 2561,001.42 พ982ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางระบบสารสนเทศ / ลั่นทม จอนจวบทรง.
ชื่อผู้แต่งลั่นทม จอนจวบทรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2561.
เลขเรียกQ179.96 ล215 2561,004.072 ล115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางสาธารณสุข : จากหลักการสู่การปฏิบัติ = Public health research: from principle to practice ...
ชื่อผู้แต่งนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
เลขเรียกWA20.5 น595ก 2561,WA20.5 น595 2561,001.42 น595ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล = Digital humanities research / กุลธิดา ท้วมสุข ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561
เลขเรียก001.3 ก514 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ / อมรรัตน์ สนั่นเสียง.
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ สนั่นเสียง
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2561.
เลขเรียก001.42 อ286ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-8 : ประมวลสาระชุดวิชา =research and applied st...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียก020.72 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 9-15 : ประมวลสาระชุดวิชา =research and applied s...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียก020.72 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมุลโดยใช้ R commander เบื้องต้น / เขมิกา อารมณ์.
ชื่อผู้แต่งเขมิกา อารมณ์.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์, 2561.
เลขเรียก006.312 ข563ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา