Found: 323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยืม-คืนอุปกรณ์ทางการศึกษาบนเทคโนโลยีเว็บ กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...
ชื่อผู้แต่งวรรณนภา โพธิ์ผลิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก025.04 ว177ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = The devel...
ชื่อผู้แต่งจักรี ทำมาน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก025.04 จ111ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายงานผลการวิจั...
ชื่อผู้แต่งเสถียรภัคณ์ มุขดี.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก070.4 ส543ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับครูพี่เลี้ยง โรงเรียนในสังก...
ชื่อผู้แต่งณัฐชนัญ เสริมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก004.1 ณ331ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS) ของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
ชื่อผู้แต่งนันท์นภัส อนันทวรรณ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก025.04 น115ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการฐานข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกอบรมของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและเท...
ชื่อผู้แต่งศิวกร หล้าแก้ว.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2561.
เลขเรียก005.754 ศ541ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชื่อมโยงนิยมเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งพัฒณ์นรี พงศ์ประยูร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก020 พ113ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับน...
ชื่อผู้แต่งสิริพาพร ยืนสุข.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก005.1 ส373ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = The development of electronic media ...
ชื่อผู้แต่งกฤษดา หินเธาว์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก004.678 ก198ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกแบบด้วย Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเ...
ชื่อผู้แต่งมารุดิศ วชิรโกเมน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก070.573 ม274ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม unity / กัมปนาท คูศิริรัตน์
ชื่อผู้แต่งกัมปนาท คูศิริรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561
เลขเรียก006.78 ก393ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP และ Oracle = Develop web applications with PHP & Oracle / จีรศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งจีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2561.
เลขเรียกTK5105.888 จ563,005.276 จ563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี...
ชื่อผู้แต่งวรพล มงคลงาม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , 2561.
เลขเรียก005.74 ว228ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ส่งวารสารออนไลน์วารสารการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI = Website development online jour...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก006.68 ก276 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นช่วยสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษภาคสนามในเขตเครือข่ายสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ = A d...
ชื่อผู้แต่งดนุวัศ อิสรานนกุล
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก005.740723 ด124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา