Found: 283  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งเกวลี รังษีสุทธาภรณ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก027.7 ก577ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำเหมืองข้อมูล / สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
ชื่อผู้แต่งสุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียกQA76.9.D343 ส-ก 2561,006.312 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561.
เลขเรียก001.406 ก275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561
เลขเรียก001.4 ก275 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ / สุวรรณ อภัยวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ อภัยวงศ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก021.7 ส477ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0" คร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ครั้งที่ 10 : 2561 : ตรัง)
พิมพลักษณ์ตรัง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2561.
เลขเรียก011.7 ก482ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ และด้านบริห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ และด้านบริหารธุรกิจ และบริการวิชาการ (ครั้งที่ 13 : 2561 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2561.
เลขเรียก004 ก227 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ = Computer Application in Learning Management / ขจรพงษ์...
ชื่อผู้แต่งขจรพงษ์ ร่วมแก้ว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์ชัยมงคลปริ้นติ้ง, 2560.
เลขเรียก004.07 ข12ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการทำเหมืองข้อมูลในการศึกษาการบริการยืม-คืนวัสดุ สารนิเทศ กรณีศึกษา สำนักวิทยบริก...
ชื่อผู้แต่งนฤทัย กลอนกระโทก.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก025.04 น194ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ = The q...
ชื่อผู้แต่งรัตนะ อินจ๋อย.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก027.8222 ร114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบทเว็บโดยใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อ...
ชื่อผู้แต่งอินธิรา ดำรงกุล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก025.04 อ354ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นมัธ...
ชื่อผู้แต่งจามจุรี ไชยกิจ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก004 จ262ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = The...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา อาจประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก070.573 ช174ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = The devel...
ชื่อผู้แต่งจักรี ทำมาน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก025.04 จ111ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายงานผลการวิจั...
ชื่อผู้แต่งเสถียรภัคณ์ มุขดี.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก070.4 ส543ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา