Found: 325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง.
ชื่อผู้แต่งน้อย คันชั่งทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก025.431 น196ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งเกวลี รังษีสุทธาภรณ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก027.7 ก577ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำเหมืองข้อมูล / สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
ชื่อผู้แต่งสุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียกQA76.9.D343 ส-ก 2561,006.312 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561.
เลขเรียก001.406 ก275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ / สุวรรณ อภัยวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ อภัยวงศ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก021.7 ส477ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0" คร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ครั้งที่ 10 : 2561 : ตรัง)
พิมพลักษณ์ตรัง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2561.
เลขเรียก011.7 ก482ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ และด้านบริห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ และด้านบริหารธุรกิจ และบริการวิชาการ (ครั้งที่ 13 : 2561 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2561.
เลขเรียก004 ก227 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการทำเหมืองข้อมูลในการศึกษาการบริการยืม-คืนวัสดุ สารนิเทศ กรณีศึกษา สำนักวิทยบริก...
ชื่อผู้แต่งนฤทัย กลอนกระโทก.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก025.04 น194ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ = Productions of computerized music / ไกรสิทธิ์ พิรุณ.
ชื่อผู้แต่งไกรสิทธิ์ พิรุณ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก005.369 ก978ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ = The q...
ชื่อผู้แต่งรัตนะ อินจ๋อย.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก027.8222 ร114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบทเว็บโดยใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อ...
ชื่อผู้แต่งอินธิรา ดำรงกุล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก025.04 อ354ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนอัจฉริยะบนเว็บ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = Th...
ชื่อผู้แต่งสายัณห์ อินทมาตย์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก005.133 ส2611ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่มีการเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นมัธ...
ชื่อผู้แต่งจามจุรี ไชยกิจ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก004 จ262ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = The...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา อาจประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก070.573 ช174ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยิม-คืนอุปกรณ์ทางการศึกษาบนเทคโนโลยีเว็บกรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช...
ชื่อผู้แต่งวรรณนภา โพธิ์ผลิ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก005.74 ว255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา