Found: 325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C++ / สุพจน์ สง่ากอง.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ สง่ากอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า , 2561.
เลขเรียกQA 76.73.C15 ส826ค,005.133 ส462ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือช่างคอม 2019 ฉบับสมบูรณ์ ภาสกร พาเจริญ.
ชื่อผู้แต่งอนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โปรวิชั่น 2561
เลขเรียกTK7887 ภ-ค 2561,004 ภ28ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือรวมเทคนิคการวาด CG Illustration แบบมืออาชีพ / ฟูจิ โชโกะ
ชื่อผู้แต่งโชโกะ, ฟูจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดกซ์เพรส , 2561
เลขเรียก006.686 ช799ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือรวมเทคนิคการวาด CG Illustration แบบมืออาชีพ / ฟูจิ โชโกะ เขียน ; ธีรินทร์ อังคไพโรจน์ แปล.
ชื่อผู้แต่งโชโกะ, ฟูจิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดกซ์เพรส, 2561.
เลขเรียกT385 ช799 2561,006.686 ช799ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเขียนโปรแกรมด้วย Visual C# 2017 / ศุภชัย สมพานิช
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2018
เลขเรียกQA76.73.C15 ศ683ค 2561,005.133 ฅ683ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน python / ณัฐวัตร คำภักดี.
ชื่อผู้แต่งณัฐวัตร คำภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น , 2561.
เลขเรียกQA76.73.P98 ณ359ค 2561,005.133 ณ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ / จักรทิพย์ ชีวพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งจักรทิพย์ ชีวพัฒน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562.
เลขเรียกHF5548.4.M523 จ219ค 2562,005.3684 จ219ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับโจทย์มั่น จัดการแม่น / มยุรี จัยวัฒน์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561 .
เลขเรียกH62 จ287 2561,001.406 ก459 ล.3 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารลายไทย / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนะรรมตะวันออก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนะรรมตะวันออก 2561
เลขเรียก070.17 ม226จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดมหัศจรรย์ความรู้รอบโลกฉบับคุณหนู [text] / Gakken Plus ; ภาพประกอบโดย Ichiko Fuyuno, Bokokoubou ; ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
เลขเรียก080 ช613
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตกแต่งภาพกราฟิก Photoshop CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นากสงค์ และ มณีนุช สมานหมู่
ชื่อผู้แต่งปิยะ นากสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2561
เลขเรียกT385 ป621 2561,006.68 ป621ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 12 : 2561 : มหาวิทยาลัยบูรพา)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก016.3 ก482ถ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ = Special information resources : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาศิลปศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก025.17 ม192ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา