Found: 284  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ = Special information resources : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาศิลปศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก025.17 ม192ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ หน่วยที่ 1-7 = special information resources : เอกสารการสอนชุดวิชา / สา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก025.17 ม192ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีการคำนวณ : รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง = Theory of computation : computation models and...
ชื่อผู้แต่งพงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
เลขเรียกQA267 พ132,005.131 พ132ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / กระทรวงแรงงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2561.
เลขเรียก016.31 ก1711ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. ... / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561
เลขเรียก001.44 ท553ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย / สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561
เลขเรียก001.4 น1711 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน สังคมศาสตร์ : ศึกษาศาสตร์ เล่มที่ 2 : การ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 11 : 2561 : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น).
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2561.
เลขเรียก001.4 ก482น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักสะสมความรู้สึก / พาฝัน
ชื่อผู้แต่งพาฝัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561
เลขเรียกAC159 พ616น 2561,089.95911 พ616น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อรายวิชาโครงงานของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 -2560 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, [2561].
เลขเรียก007.072 บ14 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบิ๊กดาต้ามหาประลัย : เมื่อการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นภัยต่อสังคม = Weapons of math destruction : how bi...
ชื่อผู้แต่งโอ''นีล, แคที
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Salt Publishing, 2561, [2018]
เลขเรียกQA76.9.B45 อ974บ 2561,005.74 �964�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้าน-พิพิธภัณฑ์ = @House and Museum / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561.
เลขเรียกAM79.ท9 อ732 2561,069.09593 อ893บ 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เบื้องต้น = Experiment in Internet of thi...
ชื่อผู้แต่งธีรวุธ จิตพรมมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโนเวตีฟ เอ็กเพอร์เมนต์ , 2561.
เลขเรียก004.678 ธ377ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เบื้องต้น = Experiment in Internet of thi...
ชื่อผู้แต่งธีรวุธ จิตพรมมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโนเวตีฟ เอ็กเพอร์เมนต์ , 2561.
เลขเรียกTK5105.8857 ธ64,004.678 ธ377ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื...
ชื่อผู้แต่งนลินี ทับวิเชียร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก027.8223 น287ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 เรื่อง "เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา เปลี่ยนคนไทยทั่วหล้าให้สุ...
ชื่อผู้แต่งบุญชัย อิศราพิสิษฐ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
เลขเรียก089.95911 บ426ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา