Found: 406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบ RFID ในการจัดการสวนป่าสัก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = RFID Development for teak plant...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
เลขเรียก005.7406 น167ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูล / กฤติเดช จินดาภัทร์.
ชื่อผู้แต่งกฤติเดช จินดาภัทร์.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก005.75 ก277ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูล = The development of database system / กฤติเดช จินดาภัทร์.
ชื่อผู้แต่งกฤติเดช จินดาภัทร์.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก005.74 ก914ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำนักงาน / สุกุมา อ่วมเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสุกุมา อ่วมเจริญ.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560.
เลขเรียก005.74 ส414ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบตรวจสอบและจัดการเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = Developing a system for monitorin...
ชื่อผู้แต่งธรัช อารีราษฎร์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก005.3 ธ1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา...
ชื่อผู้แต่งฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัธนบุรี, 2560.
เลขเรียก004.678 ฌ237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา...
ชื่อผู้แต่งฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียก004.678 ฌ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา...
ชื่อผู้แต่งฌิรพัฒน์ ภู่ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก004.678 ฌ376ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม...
ชื่อผู้แต่งพิรดา มาลาม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก004 พ374ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The development ...
ชื่อผู้แต่งนฤมล เนตรวิเชียร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก005.74 น276ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย : กรณีศึกษาห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งปิยธิดา เทพวงค์.
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียก027.7 ป618ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีส่วนร่วมเรื่องการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน กรณีศึกษาองค์ก...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพร พรอุดมทรัพย์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก006.7 ส344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ระบบการซื้อขายอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล = The website development for personal pro...
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ ไชยทิพย์อาสน์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก005.72 ก136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องความรู้พื้นฐานการใช้ห้องสมุด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โ...
ชื่อผู้แต่งพิศวัลย์ สุขอินทร์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก, 2560.
เลขเรียก025.5878223 พ387ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งมนัญญา หาญอาสา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก004.678 ม163ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา