Found: 392  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบตรวจสอบและจัดการเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = Developing a system for monitorin...
ชื่อผู้แต่งธรัช อารีราษฎร์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก005.3 ธ1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา...
ชื่อผู้แต่งฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัธนบุรี, 2560.
เลขเรียก004.678 ฌ237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา...
ชื่อผู้แต่งฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียก004.678 ฌ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา...
ชื่อผู้แต่งฌิรพัฒน์ ภู่ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก004.678 ฌ376ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม...
ชื่อผู้แต่งพิรดา มาลาม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก004 พ374ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย : กรณีศึกษาห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งปิยธิดา เทพวงค์.
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียก027.7 ป618ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีส่วนร่วมเรื่องการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน กรณีศึกษาองค์ก...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพร พรอุดมทรัพย์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก006.7 ส344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ระบบการซื้อขายอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล = The website development for personal pro...
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ ไชยทิพย์อาสน์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก005.72 ก136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องความรู้พื้นฐานการใช้ห้องสมุด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โ...
ชื่อผู้แต่งพิศวัลย์ สุขอินทร์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก, 2560.
เลขเรียก025.5878223 พ387ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งมนัญญา หาญอาสา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก004.678 ม163ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามและตรวจสอบการยืม-คืนเล่มโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต สุวรรณโท.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก006.4 บ114ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ...
ชื่อผู้แต่งธนทรัพย์ ตนะทิพย์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก005.3 ธ154ก 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่องานธุรกิจ / อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียกQA76.73.P224 อ269,006.7 อ269ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่องานธุรกิจ = Web Programming for Business / อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560
เลขเรียก005.37 อ269ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ / ศุภมิตร บุญมา.
ชื่อผู้แต่งศุภมิตร บุญทา.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2560.
เลขเรียก005.2 ศ466ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา