Found: 406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลสารนิเทศสำเร็จรูป / จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชากาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกZ 665 จ35ก 2560,020 จ475ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์กรอบมาตรฐานไอทิลทางด้านการดำเนินการบริการ สำหรับบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ...
ชื่อผู้แต่งวิไล ศรีปัญญาวุฒิคุณ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียก004.068 ว725ก 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี / มยุรี บุญโต.
ชื่อผู้แต่งมยุรี บุญโต.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2560.
เลขเรียก005.369 ม189ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ Oruxทmaps 2017 / จีระศักดิ์ แสนขัติ ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งจีระศักดิ์ แสนขัติ
พิมพลักษณ์เชียงราย : ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย), 2560
เลขเรียก005.11 จ571ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สื่อการ์ตูนแอนนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านนาฎศิลป์ สำหรับเด็...
ชื่อผู้แต่งสิริวิวัฒน์ ละตา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก006.693 ส373ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ / ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ.
ชื่อผู้แต่งธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ.
พิมพลักษณ์เลย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2559.
เลขเรียก070.5 ธ17ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผสมความลับในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลแบบไม่เท่าเทียมและการเข้ารหัสแบบไฮบริด = Secret mixing in un...
ชื่อผู้แต่งสรไกร ไกรปุย.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก005.8 ส324ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐานโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ก...
ชื่อผู้แต่งบาหยัน จรรยาพิลาทิพย์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก070.573 บ296ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / อริสา พานิชกุล.
ชื่อผู้แต่งอริสา พานิชกุล.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2560.
เลขเรียก028.55 อ398ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะนักวิจัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / วิทยานิพนธ์ของ กิตติชัย ปัญญารมย์.
ชื่อผู้แต่งกิตติชัย ปัญญารมย์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก001.4092 ก344ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทร...
ชื่อผู้แต่งธัชกร วงษ์คำชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก005.74 ธ431ก 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก005.74 พ759ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ / ภิรัญญา จันทร์เปล่ง.
ชื่อผู้แต่งภิรัญญา จันทร์เปล่ง.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2560.
เลขเรียก025.2 ภ3711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office สำ...
ชื่อผู้แต่งเชน ชวนชม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก005.360785 ช712ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา