Found: 406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกำหนดค่าซอฟต์แวร์จากส่วนกลาง กรณีศึกษา บริษัทคาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด = System ce...
ชื่อผู้แต่งวีระพันธ์ ดวงจิตร.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก005.3 ว846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ = Modern database management / โดย วฤษาย์ ร่มสายหยุด.
ชื่อผู้แต่งวฤษาย์ ร่มสายหยุด.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
เลขเรียกQA76.9.D3 ว45,005.74 ว247ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรสารสนเทศต่อเนื่อง= Continuing informaion resources management / ปราณี วงศ์จำรัส.
ชื่อผู้แต่งปราณี วงศ์จำรัส.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก025.1732 ป172ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการบริการสารสนเทศ = Information service management / ทิศากร ศิริพันธุ์เมือง.
ชื่อผู้แต่งทิศากร ศิริพันธุ์เมือง
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2560.
เลขเรียก025.1 ท511ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการองค์ความรู้ด้านการนวดแผนไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังห...
ชื่อผู้แต่งนฤมลวรรณ สุขไมตรี
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2560.
เลขเรียก004.678 น276ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1/ อุษา กลิ่นหอม.
ชื่อผู้แต่งอุษา กลิ่นหอม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข, 2559.
เลขเรียก025.34 อ48ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน หน่วยที่ 1-7 : ประมวลสาระชุดวิชา = information organization and ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
เลขเรียก025.04 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน หน่วยที่ 8-15 : ประมวลสาระชุดวิชา = information organization and...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
เลขเรียก025.04 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตั้งและการใช้งาน Raspberry Pi / นพ มหิษานนท์ text
ชื่อผู้แต่งนพ มหิษานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น, 2560
เลขเรียกQA76.8.R15 น164,004.165 น164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค text
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2560]
เลขเรียกAM130 จ535 2560,069 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1: การค้นหาความรู้จากข้อมูล = Data mining 1 : Discovering knowledge in data /...
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบรูณ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2560
เลขเรียก006.312 ส657ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำเหมืองข้อมูล. เล่ม 1, การค้นหาความรู้จากข้อมูล = Data mining 1 : discovering knowledge in da...
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2560
เลขเรียกQA76.9.D343 ส-ก 2560,006.312 ส657ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ (ครั้งที่ 27 : 2560 : มหาวิทยาลัยทักษิณ)
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียก016.00143 ก568ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ครั้งที่ 10 : 2560 โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก016.00143 ก485
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี (2560 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 2560.
เลขเรียก020 ส293ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา