Found: 393  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
376
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / วิจิตรา โพธิสาร.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา โพธิสาร.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2559.
เลขเรียก004.21 ว323อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
377
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 5 : 2560 : อุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก011.54 ก581อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
379
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการให้บริการของงานหอสมุดและสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรา...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ ศิริไปล์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก027 อ167น 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
380
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่บ้านตะกอนคะนอง / ตาแป๋วมองโลก, นามแฝง [text]
ชื่อผู้แต่งตาแป๋วมองโลก, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, 2560.
เลขเรียกAC159 ต224 2560,089.95911 ต335ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
381
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่ง...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI), 2560.
เลขเรียก001.4 ค962 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
382
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล : ตำรารายวิชา / กาญจนา ทองบุญนาค.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ทองบุญนาค.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก005.73 ก232ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
383
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล : ตำรารายวิชา / กาญจนา ทองบุญนาค.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ทองบุญนาค.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก005.73 ก425ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
384
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล = Data Structure / กนกมน รุจิรกุล.
ชื่อผู้แต่งกนกมน รุจิรกุล
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : โคราชมาเก็ตติ้ง แอนด์โปรดักชั่น, 2560.
เลขเรียก005.73 ก124ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
385
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ; เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / สมบัติ หทัยรัตนานนท์ text
ชื่อผู้แต่งณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
เลขเรียก005.73 ณ328ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
386
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ = Data structure and algorithms for app...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา แสงงาม.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก005.74 ช224ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
387
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ = Data structure and algorithms for app...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา แสงงาม.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก005.73 ช174ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
388
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโตขึ้นจึงรู้ว่า-- / คิดมาก เขียน ; Wednesday girl ถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งคิดมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกAC159 ค439ต 2560,089.95911 ค440ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
389
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรเเกรมเสริมสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาพเเวดล้อมอีเลิร์นนิงเเบบผสมผสานศา...
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ คล้ายสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2560
เลขเรียก005.369 จ477ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
390
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมตารางคำนวณ (Excel 2013) / สิทธิชัย ประสานวงศ์
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส, 2560
เลขเรียกQA76.76.A65E9 ส-ป 2560,005.369 ส722ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา