Found: 401  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
241
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรนเดอร์แบบจำลองกราฟิกสามมิติ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Factors impacting the r...
ชื่อผู้แต่งฐิติมา เทพญา.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี], 2560.
เลขเรียก006.68 ฐ351ป 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
242
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรนเดอร์แบบจำลองกราฟิกสามมิติ :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Factors Impacting the Re...
ชื่อผู้แต่งฐิติมา เทพญา.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2560.
เลขเรียก003.3 ฐ82ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
243
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ...
ชื่อผู้แต่งแววดาว ทับลา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก025.1978222 ว946ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
244
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2560 เรื่อง "ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ รัชกาลที่ 9" วันเสาร์ที่ ...
ชื่อผู้แต่งปัญญา วิจนธนสาร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียก089.95911 ป524ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
245
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤศจิกายนในหุบเขามูมิน / ตูเว ยานซอน เขียนและวาดภาพประกอบ ; ธารพายุ แปล.
ชื่อผู้แต่งยานซอน, ตูเว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2560.
เลขเรียก028.5 ย245พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
246
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android / บัญชา ปะสีละเตสัง
ชื่อผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2560
เลขเรียกQA76.76.A65 บ-พ 2560,005.3682 บ113พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
247
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ; รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ ...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาวิชาการเรื่องพัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (2560 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
เลขเรียก016.3309593 ส116พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
248
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3+jQuery ฉบับสมบูรณ์ / จีราวุธ วารินทร์
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560
เลขเรียกTK5105.888 จ575พ 2560,006.74 จ562พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
249
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล : แพลทฟอร์มกระจายความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านวัตถุทางวัฒนธรรมสามมิติ / โดย จีระพันธ...
ชื่อผู้แต่งวีระพันธ์ จันทร์หอม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก069.095930 ว846พ2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
250
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แช่งชาติ, [2560].
เลขเรียก069.5 พ36พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
251
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ / โปรดปราน บุณยพุกกณะ.
ชื่อผู้แต่งโปรดปราน บุณยพุกกณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก005.756 ป933พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
252
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / พัฒพงษ์ อมรวงศ์.
ชื่อผู้แต่งพัฒพงษ์ อมรวงศ์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มีเดีย อินเทลลิเจนซ์, 2560.
เลขเรียกQA76.6 พ536พ 2560,005.12 พ536พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
253
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานซอฟต์แวร์ = Software Fundamentals / กนกวรรณ เขียววัน
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ เขียววัน
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก005.1 ก125พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
254
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานซอฟต์แวร์ = Software fundamentals / กนกวรรณ เขียววัน.
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ เขียววัน.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก005.3 ก125พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
255
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานแมทแลบ = MATLAB fundamentals / ปราโมทย์ เดชะอำไพ, นิพนธ์ วรรณโสภาค
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เดชะอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกQA297 ป-พ 2560,005.36 ป451พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา