Found: 404  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักวิทย์คิดถึงในหลวง / ศักรินทร์ ภูมิรัตน...[และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ สวทช., 2560
เลขเรียกDS586 น 2560,089.95911 น377น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักแสดงสด / สาคร พูลสุข.
ชื่อผู้แต่งสาคร พูลสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2560.
เลขเรียก089.5911 ส628น 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 : บทคัดย่อผลงานวิชาการ การประชุมวิ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ pulinet (ครั้งที่ 7 : 2560 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560.
เลขเรียก016.025 ก482บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
229
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 "'นวัต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ครั้งที่ 10 : 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต).
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2560.
เลขเรียก025.4028 ก275บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
230
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ; เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / นิพา ผลสงเคราะห์ text
ชื่อผู้แต่งนิพา ผลสงเคราะห์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
เลขเรียก025.5 น619บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
231
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกมูมิน = Moominpappa's memoris / ตูเว ยานซอน, เขียนและวาดภาพประกอบ ; ธารพายุ, แปล.
ชื่อผู้แต่งยานซอน, ตูเว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2560.
เลขเรียก028.5 ย245บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
232
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบางครั้งเราก็ลืมรักตัวเอง / วินทร์ เลียววาริณ.
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 113, 2560.
เลขเรียกBF637.E53 วน617ป 2560,089.5911 ว617บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
233
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ = Human computer interaction (HCI) / รัชดาภรณ์ อมรชีวิน.
ชื่อผู้แต่งรัชดาภรณ์ อมรชีวิน.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2560.
เลขเรียก004.019 ร331ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
234
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 : ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่า...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560
เลขเรียก016.001 ม246ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
235
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 : ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่า...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย (ครั้งที่ 11 : 2560 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก016.00143 ก475ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
236
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ความหลากหลายทางจุลชีวัน รู้เท่าทันแ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
เลขเรียก016.0014ม246 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
237
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันแ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย (ครั้งที่ 11 : 2560 : อุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก011.54 ก581ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
238
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress WooCommerce Themes / จีราวุธ วารินทร์ text
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560
เลขเรียกTK5105.8884 .จ64 2560,005.276 จ575ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
239
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาวิจัย / รัตยะ บัวสนธ์
ชื่อผู้แต่งรัตยะ บัวสนธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกQ180.A1 ร374ป 2560,001.4 ร379ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
240
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นท...
ชื่อผู้แต่งชนิสรา สดมพฤกษ์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก004 ช538ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา