Found: 391  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title1,000 เรื่องรอบกาย ถาม "ไอน์สไตน์" ยังบอกไม่รู้ / มะขามป้อม.
Authorมะขามป้อม.
Imprintกรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2557.
Call Number030 ม111พ 2557
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
Type Book
Title100 เรื่องต่างถิ่นชวนรู้ / กนก-ณัฐ.
Authorกนก-ณัฐ.
Imprintกรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2557.
Call Number030 ก123ห 2557
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
Type Book
Title108 ซองคำถาม / สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, สุชาดา ลิมป์
Authorสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
Imprintกรุงเทพฯ : สารคดี, 2557
Call Number030 ส4711ห
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
Type Book
TitleAccess 2010 ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ.
Authorกองบรรณาธิการ.
Imprintกรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2557.
Call Number005.74 ก351อ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
Type Book
TitleAndroid Smartphone + แอพสำคัญที่พลาดไม่ได้ ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ.
Authorกองบรรณาธิการ.
Imprintกรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2557.
Call Number004.16 ก344อ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
Type Book
Titleaผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ / ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
Authorภัทธีรา สารากรบริรักษ์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
Call NumberPN1992.8 ภ355,070.43 ภ114ผ
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
11
image
Type Book
TitleExcel statistic analysis / ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์, เขียน ; กิตินันท์ พลสวัสดิ์, บรรณาธิการ.
Authorปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์.
Imprintนนทบุรี : ไอดีซี, 2557.
Call Number005.54 ป471อ 2557 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
Type Book
TitleExcel VBA ฉบับสมบูรณ์ / จีราวุธ วารินทร์.
Authorจีราวุธ วารินทร์.
Imprintกรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2557.
Call Number005.369 จ575อ 2557
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
Type Book
TitleFlash CS6 Essential / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
Authorอิศเรศ ภาชนะกาญจน์
Imprintนนทบุรี : ไอดีซี, 2557.
Call NumberTR897.7 อ757,006.696 อ755ฟ 2557
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more