Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNo man is an Island ชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ, คัมภีร์ สรวมศิริ, นัท ศุภวาที.
ชื่อผู้แต่งนัท ศุภวาที. ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แซลมอน 2561
เลขเรียก DS894.82 ช34 2561,915.2 ช135น 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRussian revolution ปฏิวัติรัสเซีย ภัทรพล สมเหมาะ.
ชื่อผู้แต่งภัทรพล สมเหมาะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ยิปซี กรุ๊ป 2561
เลขเรียกDK265.A56 ภ368,947.0841 ภ368ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSouth America & Antarctica : a journey กาญจนา หงษ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา หงษ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โปรวิชั่น 2561
เลขเรียก918 ก427ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe american revolution ปฏิวัติอเมริกา พีรพงษ์ ฉายยายนต์.
ชื่อผู้แต่งพีรพงษ์ ฉายยายนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ยิปซี กรุ๊ป 2561
เลขเรียกE203 พ798,973.3 พ791ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกา เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้, เขียน.
ชื่อผู้แต่งเจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ยิปซี กรุ๊ป 2561
เลขเรียกE178 .จ75 2561,973 จ726น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Vietnam war สงครามเวียดนาม นิโรจน์ ธรรมยศ.
ชื่อผู้แต่งนิโรจน์ ธรรมยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ยิปซี กรุ๊ป 2561
เลขเรียกDS557.ว87 ศ36 2561,959.7043 ศ126ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ กมลพร สอนศรี.
ชื่อผู้แต่งกมลพร สอนศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกDS660 .ก44 2561,959.9 ก136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกDS577 น612 2561,959.34 น343ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู้หัว (รัชกาลที่ 5) พระปิย...
ชื่อผู้แต่งสละ นาคบำรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์คอมมิกส์ 2561
เลขเรียกDS582 ส367 2561,923.1593 ก274 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉากญี่ปุ่น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว
พิมพลักษณ์นนทบุรี ดอกหญ้า 2561
เลขเรียก952 �311�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชันสูตรประวัติศาสตร์ ไขปริศนาพระเจ้าตาก เอกชัย โควาวิสารัช.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย โควาวิสารัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกDS577 อ873 2561,959.3024 อ873ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนเส้นทางสำรวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์.
ชื่อผู้แต่งพิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกQE350 พ764บ 2561,919.8 พ764บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง ลัดดาวัลย์ หมุนลี และ อุดมลักษณ์ ศรีเทพ, กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอุดมลักษณ์ ศรีเทพ, กองบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แสงดาว 2561
เลขเรียกDS 577 ป17ร 2561,959.303 ป1711 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมือง แห่งราชอาณาจักรสยาม (ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) นิโกลาส์ แชรแ...
ชื่อผู้แต่งแชรแวส, นิโกลาส์
พิมพลักษณ์นนทบุรี ศรีปัญญา 2561
เลขเรียกDS571 ช794 2561,959.3 ช777ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา