Found: 357  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟนิกส์ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน ของน...
ชื่อผู้แต่งอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์.
เลขเรียก495.1 อ116ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขานไขกับภาษิต / จิตประภัสสร.
ชื่อผู้แต่งจิตประภัสสร.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : อาเธน่า, 2561.
เลขเรียก495.91 จ428ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังความรู้คลังศัพท์ [text] / มณเฑียร พิสิฐเวชการ
ชื่อผู้แต่งมณเฑียร พิสิฐเวชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2561
เลขเรียก428.1 ม123ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย = Introduction to thai language / สุธาสินี ปิยพสุนทรา.
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี ปิยพสุนทรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก495.918 ส442ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำปรากฎร่วมในเชิงรับและเชิงสร้างประเภทคำที่เป็นศัพท์ (Lexical collocations...
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ วรพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.1 พ176ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย / ศิริพร ภักดีผาสุข.
ชื่อผู้แต่งศิริพร ภักดีผาสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกPL 4162 ศ37 2561,495.91 ศ463ค 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2 : การศึกษาตามแนววาท...
ชื่อผู้แต่งขจิตา ศรีพุ่ม.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก413 ข139ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถภาษาอังกฤษก่อนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง : ในภาคตะวันออก = Engl...
ชื่อผู้แต่งอาภาพรรณ ติยะวงศ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก420.712 อ634ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีลาจารพิพ...
ชื่อผู้แต่งธัญญ์พิชชา วัชรพรธนารัตน์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.4 ธ451ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคแผ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา มั่นภาวนา.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก418.4 ส876ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Redesigned TOEIC : ฉบับสมบูรณ์ / นเรศ สุรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย (จัดจำหน่าย), 2561.
เลขเรียก428.0076 น266ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษพิชิตข้อสอบ = Perfect english grammar / ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์.
ชื่อผู้แต่งภัทรา ภัทรภูรีรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2561.
เลขเรียกPE1112 ภ374 2561,428.2 ภ374ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษพิชิตข้อสอบ = Perfect english grammar / ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์.
ชื่อผู้แต่งภัทรา ภัทรภูรีรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2561.
เลขเรียก428.2 ภ374ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกริยาญี่ปุ่น สำหรับ JLPT ระดับ N5-N4-N3 / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียก495.656 น177ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา