Found: 409  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocab Vitamin จัดคำ (ศัพท์) จำเป็นชุด / X-Men
ชื่อผู้แต่งX-men
พิมพลักษณ์Vocab Vitamin จัดคำ (ศัพท์) จำเป็นชุด / X-Men
เลขเรียกPE1449 อ871 2561,428.1 อ873ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริยา 3 ช่อง จำง่ายด้วย MIND MAP (EASY VERB C ONJUGATION WITH MIND MAP) / กฤษณา บุญปลูก
ชื่อผู้แต่งกฤษณา บุญปลูก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2561
เลขเรียกPE1273 ก282ก 2561,425 ก282ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริยาสามช่อง ท่องแล้วจำแม่น / Bready.
ชื่อผู้แต่งเบรดตี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส์, 2561.
เลขเรียก428.2 บ574ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการตอบปฏิเสธในการสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงานของพนักงานชาวเมียนมาและชาวอเมริกัน = Refusal strat...
ชื่อผู้แต่งนันทวรรณ ระหงษ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.24 น424ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการแปลคำขวัญโฆษณา = Translation strategies of advertisement slogans / พร้อมพรรณ กลิ่นหอม.
ชื่อผู้แต่งพร้อมพรรณ กลิ่นหอม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก418.02 พ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R เพื่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งมันทนา อุตทอง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.4 ม364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปนภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย : รายงานวิจัย = Code mixing of English in Chinese-la...
ชื่อผู้แต่งกนกพร ศรีญาณลักษณ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก495.104221 ก124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา = D...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ เยาวเรศ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.91 ผ112ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมละครสั้น (Skit) ของนักเรียน ชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งภคมน มูลกิตติชัยกุล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.24 ภ116ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Story line...
ชื่อผู้แต่งรมณี ไชยคำมิ่ง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก418.407 ร164 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมการเรียน...
ชื่อผู้แต่งเสาวรัตน์ ไชยสุนันท์.
เลขเรียก495.9184 ส515ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การสอนอ่านแบบ MIA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ โชติพินิจ.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก420.7 ก873ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีการ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ พรมอินทร์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก420.712 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำยากในภาษาจีนกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะก...
ชื่อผู้แต่งอรทัย ธรรมนาม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 อ324ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ และการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โ...
ชื่อผู้แต่งภัทราวดี เชื้อโนนแดง.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , 2561.
เลขเรียก495.9107 ภ378ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา