Found: 409  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7,000 คำศัพท์จีนกลาง เล่มเดียวจบ ครบทุกหมวด / เฉิงเหล่าซือ.
ชื่อผู้แต่งเฉิงเหล่าซือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพรประกาย, 2559.
เลขเรียก495.181 ฉ479จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL / สรุจ ศุภศิรประภา, จริยา ประภพรัตนกุล, มณฑิรา ดำรงมณี
ชื่อผู้แต่งสรุจ ศุภศิรประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2561.
เลขเรียกPE1128 ส356ป 2561,428.1 ส356ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9,999 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ / เปรมจิต บีท.
ชื่อผู้แต่งเปรมจิต บีท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2561.
เลขเรียก428.1 ป57ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAll-in-one Chinese ภาษาจีน ครบ / ณัชชารีย์ พาณิชธนสิน
ชื่อผู้แต่งณัชชารีย์ พาณิชธนสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2561
เลขเรียกPL1121.T5 ณ212 2561,495.182495911 ณ259อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAll-in-one Japanese ภาษาญี่ปุ่น ครบ / Ebiora
ชื่อผู้แต่งเอบิโอระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2561
เลขเรียกPL539.5.T5 อ746 2562,495.682495911 อ871อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChulalongkorn university test of english proficiency (CU-TEP) practice test II.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก428.0076 จ4927 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDaily chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที / นีน่า กัว.
ชื่อผู้แต่งนีน่า กัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book caff, 2561.
เลขเรียก495.18249591 น352ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDaily english สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที / ปีนป่าย
ชื่อผู้แต่งปีนป่าย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2561
เลขเรียกPE1065 ป-ด 2561,428.249591 ป355ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDirect TU-GET / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2561
เลขเรียกPE1065 ส-ด 2561,428 ส779ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDIY grammar : จัดไป ไวยากรณ์ (ต้องรู้) / สุภาณี ตาเที่ยง
ชื่อผู้แต่งสุภาณี ตาเที่ยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะบีทีเอส บุ๊ค, 2561.
เลขเรียกPE1112 ส837,428 ส462จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEASY CHINESE ฝึกพูดภาษาจีนได้ง่ายนิดเดียว / นีน่า กัว.
ชื่อผู้แต่งนีน่า กัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book caff, 2561.
เลขเรียกPL1121.T5 น711 2561,495.183495911 น793 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEasy TOPIK II : คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี : TOPIK / อี ซอยอน
ชื่อผู้แต่งอี, ซอยอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561
เลขเรียก495.7076 อ771อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องENG เทวดา : ภาษาอังกฤษเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย / สุธาสินี คงรอด, ศตเนติ เนติภัทรชู...
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี คงรอด.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2561].
เลขเรียก495.9180221 ส784อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา