Found: 414  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 2 นพพิชญ์ ประหวั่น Text
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย : 2560
เลขเรียก491.5 น176ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านตีความ / อนัญญา วารีสอาด.
ชื่อผู้แต่งอนัญญา วารีสอาด.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560.
เลขเรียก495.9184 อ1511ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านพินิจสาร / รุจิเรข บุญญราศรี
ชื่อผู้แต่งรุจิเรข บุญญราศรี
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560
เลขเรียก495.9184 ร662ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน / ฐิติรัตน์ รักษาศรี
ชื่อผู้แต่งฐิติรัตน์ รักษาศรี
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560.
เลขเรียก428 ฐ361ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทพูด / ประภัสสร ภัทรนาวิก.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร ภัทรนาวิก.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีพิมพ์
เลขเรียก495.911 ป339ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยการเรียนรู้และการเปรียบเทียบปัจจัยการเรียนรู้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองระ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวิทย์ ปรีพูล.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก428.0712 ณ359ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนภาษาสันสกฤตเบื้องต้นด้วยอักษรคฤนถ์ / วรเดช มีแสงรุทรกุล.
ชื่อผู้แต่งวรเดช มีแสงรุทรกุล.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียก491.2 ว197ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลธุรกิจเบื้องต้น : เอกสารประกอบการสอน วิชา 224361 = Introduction to business translation / วั...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก418.02 ว378ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลเพื่ออาชีพ = Chinese Translation for Occupational Purposes / รุจิรา ศรีสุภา
ชื่อผู้แต่งรุจิรา ศรีสุภา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560
เลขเรียก418.02 ร661ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์).
ชื่อผู้แต่งผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก418.02 ผ227ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์) เขียน ; ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์...
ชื่อผู้แต่งผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกP 306 ผ227ก,418.02 ผ227ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-5 : เอกสารการสอนชุดวิชา 10171 = Interaction : effective communication in...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
เลขเรียก428 ก449 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 11-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 10171 = Interaction effective communication in...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
เลขเรียก428 ก449 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 6-10 : เอกสารการสอนชุดวิชา 10171 = Interaction effective communication in ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
เลขเรียก428 ก449 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรียนเรื่องเกาหลี / ฮันกึมซอง text
ชื่อผู้แต่งฮัน, กึมซอง
พิมพลักษณ์นครราชสีมา: กู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์, 2560
เลขเรียก495.7 ฮ234ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา