Found: 384  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการแปลและความสามารถในการแปลเชิงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก418.02 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก495.1 ท118ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโครงสร้างความคิดร่วมกับการกำกับอารมณ์สำหรับลดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤ...
ชื่อผู้แต่งนันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420.711 น418ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1 : เอกสารประกอบการสอน วิชา 23412159 = Korean listening-speaking I / ณัฐวรรณ สิ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวรรณ สินาโรจน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก495.7824 ณ352ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย = Research Studies for Thai Language Learning and Teaching / ณัฐก...
ชื่อผู้แต่งณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
เลขเรียก495.91072 ณ322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ข...
ชื่อผู้แต่งอริญรดา ฝ่ายเป็น.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420.7 อ173ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิ...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร พันเหลา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420 ส462ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้นักศึกษาเป็นครูผู้ร่วมสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ราย...
ชื่อผู้แต่งตติยา ซีบังเกิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB2395.7 ต121 2560,420.711 ต121ก 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ ภู่ทิม.
พิมพลักษณ์c2560.
เลขเรียก495.9184 ก125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
ชื่อผู้แต่งปัญจลักษณ์ ถวาย
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก428 ป522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
ชื่อผู้แต่งปัญจลักษณ์ ถวาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก428.1071 ป523ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
ชื่อผู้แต่งปัญจลักษณ์ ถวาย.
พิมพลักษณ์2560. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,
เลขเรียก423 ป113ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถนะและความต้องการของครูผู้สอนกลุ่มสาระที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนแบบวิทยภาษาบ...
ชื่อผู้แต่งพรรณวลัย เกวะระ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก418.0071 พ267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ระยะในภาษาอังกฤษและภาษาไทยจากการแปลวรรณกรรม เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ของ เ...
ชื่อผู้แต่งฤทัย พานิช.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
เลขเรียก418.02 ฤ1411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีนระดับ 1 (HSK1) / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย , 2560.
เลขเรียกPL1119 น177 2560,495.1 น177ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา