Found: 392  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมสแคฟโฟนติงตามกระบวนการของกิบบอนส์...
ชื่อผู้แต่งธัญลักษณ์ ชิณวงศ์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก418.407 ธ113ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคน...
ชื่อผู้แต่งวริษา จันทร์ลี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420.7 ว173ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลปด้วยแบบฝึกทักษะตามกรอบมาตรฐาน CEF...
ชื่อผู้แต่งอนุศิริ ชิณศรี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก428.24 อ229ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเพลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งจิราพร ทวนไกรพล.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก495.107 จ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช...
ชื่อผู้แต่งปัทมา อ่อนน้อม.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2560.
เลขเรียก428.40712 ป533ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความเป็นยุวมัคคุเทศก์เรื่องแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต...
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ เขียวอ่อน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก420.072 พ178ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาการสอนการเขียนภาษาไทยสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งธีรภัทร์ สุขสบาย.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก495.911 ธ636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1...
ชื่อผู้แต่งณฐมน จันทร์เพ็งเพ็ญ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.1 ณ136ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role Play) ...
ชื่อผู้แต่งพิชญาภา กล้าวิจารณ์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420.7 พ323ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการความรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ประกอบแบบ...
ชื่อผู้แต่งสังวรณ์ ปรางประโคน.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420.7 ส117ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสะกดคำประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค T...
ชื่อผู้แต่งพุฒินาท ปัตถานัง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก418.4 พ433ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ...
ชื่อผู้แต่งชนิกา วิชานนท์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก418.4 ช151ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการออกเสียงพินอิน ภาษาจีน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัม...
ชื่อผู้แต่งHan, Luo.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.1 ฮ433ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก = Development of the affective norms for th...
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ งามพรม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.911 จ272ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วยโครงงานฐานวิจัยสำหรั...
ชื่อผู้แต่งวทัญญู ขลิบเงิน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก495.910711 ว1411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา