Found: 384  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นราชบัณฑิต / นิตยา กาญจนะวรรณ.
ชื่อผู้แต่งนิตยา กาญจนะวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2560.
เลขเรียก495.918 น577ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม...
ชื่อผู้แต่งรติพร แสนรวยเงิน.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.10712 ร135ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศต...
ชื่อผู้แต่งขวัญเกล้า ศรีโสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2560.
เลขเรียก428.4 ข252ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศต...
ชื่อผู้แต่งขวัญเกล้า ศรีโสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก420.0711 ข1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ด้วยทักษะ CLT สำหรั...
ชื่อผู้แต่งปัทมา ยิ้มสกุล.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก428 ป114ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้เทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษ...
ชื่อผู้แต่งขวัญเกล้า ศรีโสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก428.007 ข252ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบและวัดผลสำหรับครูสอนภาษา ; เอกสารประกอบการสอนรายวิชา = Tests and Measurements for Language ...
ชื่อผู้แต่งอังชรินทร์ ทองปาน
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2559
เลขเรียกPE1065 อ482ก 2559,425 อ493ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ / อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง.
ชื่อผู้แต่งอโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2560.
เลขเรียก428.24 อ844ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและ...
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี สุทธภักดี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.1 ส478ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้คำถามต...
ชื่อผู้แต่งสุปรียา บุบผามะตะนัง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก418.4 ส457ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช...
ชื่อผู้แต่งประภัสสร ชูอารมณ์.
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียก418.4 ป1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเนื้อหาตามบริบทท้องถิ่นโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทค...
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ เวียงอินทร์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420.7 ศ172ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วม...
ชื่อผู้แต่งเยาวนาถ ศรีโสภา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420.7 ย517ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญ...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ชัยศิริวงษ์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420.7 ศ373ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมสแคฟโฟนติงตามกระบวนการของกิบบอนส์...
ชื่อผู้แต่งธัญลักษณ์ ชิณวงศ์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก418.407 ธ113ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา