Found: 382  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษด้วยข้อมูลท้องถิ่นอ่างทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งจมานนท์ บุตรชาดา
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2560.
เลขเรียก421.0712 จ144ผ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านฉลุย ตะลุย GAT ภาษาอังกฤษ / ผู้เขียน, เสรี อู่ธาราสวัสดิ์ฅ ดนัย วงษา, วันวิชิต บูรณะสิทธิพร.
ชื่อผู้แต่งเสรี อู่ธาราสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2560.
เลขเรียก428.24076 ส931ผ 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านฉลุย ตะลุยภาษาไทย ม.ปลาย (คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา) / รุจี ตันติอัศวโยธี text
ชื่อผู้แต่งรุจี ตันติอัศวโยธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2560
เลขเรียก495.91076 ร621ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกเขียนก่อนเรียนจีนกับเหล่าซือ / ทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2560
เลขเรียก495.182 ท115ฝ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ / โดยอาจารย์แมกซ์ text
ชื่อผู้แต่งอาจารย์แมกซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560
เลขเรียก425 อ599ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกแต่งประโยครูปสุภาพและรูปธรรมดา เก่งสนทนาภาษาญี่ปุ่น / เจนจิรา วรรษชล.
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา วรรษชล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2560.
เลขเรียกPL 533 จ55 2560,495.6834 จ55ฝ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม คำศัพท์หมวด ภาษามลายูปาตานี-ไทย-มาเลเซีย (รูมี-ยาวี) ฉบับเพื่อการศึกษาและการสื่อสารเบื้องต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกPL4125 พ174 2558,499.2839591 พ082 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำพ้อง ไทย-เขมร/ ปริง เพชรล้วน.
ชื่อผู้แต่งปริง เพชรล้วน.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สยามมัลติซอฟท์, 2560.
เลขเรียกPL4187.K46 ป456พ 2560,495.932395911 ป456พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับนักเรียน-นักศึกษา = Chinese - Thai dictionary (student edition) / ฝ่ายวิชาการสำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สื่อรวิชญ, 2560
เลขเรียก495.1395911 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับสมัยใหม่ = New age Chinese-Thai dictionary.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สื่อรวิชญ, 2560.
เลขเรียก495.139591 พ174 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาโคราช / ผู้รวบรวมเรียบเรียง, เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ยืนหยัดชัดเจน, 2560.
เลขเรียกPL4193 พ174 2560,495.91703 ม724พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง / เอริโกะ อันโด, [และคนอื่นๆ], เขียน ; เมธี ธรรมพิภพ, ศิริวรรณ ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560.
เลขเรียกPL681.T5 พ128 2560,495.63 พ174 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย : Indonesian - Thai Dictionary / มลกานต์ แก้วสะเระ, สุไรฮา เฮ็งซา เขียน.
ชื่อผู้แต่งมลกานต์ แก้วสะเระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก499.2218 ม197พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมเกาหลี-ไทย / ผู้เขียน สิทธินี ธรรมชัย, สุภาพร บุญรุ่ง.
ชื่อผู้แต่งสิทธินี ธรรมชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม , 2560.
เลขเรียก495.7395911 ส641พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-เขมร/ โดย ปริง เพชรล้วน (Pring Petchluan).
ชื่อผู้แต่งปริง เพชรล้วน.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สยามมัลติซอฟท์, 2560.
เลขเรียกPL4187.K46 ป456 2560,495.932395911 ป456พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา