Found: 384  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราว่าด้วยการเรียนการสอนคำศัพท์ / แสงระวี ดอนแก้วบัว.
ชื่อผู้แต่งแสงระวี ดอนแก้วบัว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560].
เลขเรียก420.7 ส727ต 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติดจรวดศัพท์ภาษาอังกฤษ 2100 / เคนจิ ซิมิซุ ; มาริโกะซัง, แปล.
ชื่อผู้แต่งชิมิซุ, เคนจิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียก428.1 ซ321ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติวภาษาไทยให้ลูกสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและโ รงเรียนในเครือคาทอลิก / มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร.
ชื่อผู้แต่งมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2560.
เลขเรียก495.918 ม637ต 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : Thinking skills.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารปัญญา , 2560.
เลขเรียก495.910712 ท111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการเขียนภาษาไทย / พิชญาวี ทองกลาง.
ชื่อผู้แต่งพิชญาวี ทองกลาง.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียก495.918 พ639ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงา...
ชื่อผู้แต่งนริยา บุญมณีสิรีกุล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก495.1 น249ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมแฮมเบอร์เกอร์จึงไม่มีแฮม / ชัชพล เกียรติขจรธาดา.
ชื่อผู้แต่งชัชพล เกียรติขจรธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชัชพลบุ๊ค, 2560.
เลขเรียกPE1112 ช6ท 2560,428.24 ช356ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่อเมริกาเขาไม่พูดภาษาไทย / อภิ บุญญวัฒน์
ชื่อผู้แต่งอภิ บุญญวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Minibear publishing, 2560
เลขเรียกPE1065 อ-ท 2560,425.2 อ74ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุกองค์กรจะขาดคุณไม่ได้ ถ้าคุณใช้ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ / ภีม คล้ายเสมอ
ชื่อผู้แต่งภีม คล้ายเสมอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560
เลขเรียกPE1131 ภ577ท 2560,428.2495911 ภ577ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่อง (คำ) ศัพท์ / วรวุฒิ ตัถย์สุทธิ์ text
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ ตัถย์สุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่น, 2560
เลขเรียกPE1065 ว-ท 2560,428.1 ว275ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริเรื่อง ปัญหาการใช้คำไทย / สำนักพระราชวัง.
ชื่อผู้แต่งสำนักพระราชวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2560.
เลขเรียก495.918 ส215บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประตูวิเศษสู่ภาษาจีน / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2560.
เลขเรียก495.183495911 ป897 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
193
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคอังกฤษง่ายๆ ปั้นลูก 2 ภาษา / ธันยาดา บวรธรานนท์.
ชื่อผู้แต่งธันยาดา บวรธรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เออร์ลิ ลิงกัว, 2560.
เลขเรียกPE1131 ร385 2560,428 ธ598ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรีชาวิทรรศน์ : มุมมองภาษาไทย / ปรีชา ช้างขวัญยืน.
ชื่อผู้แต่งปรีชา ช้างขวัญยืน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกPL4158 .ป464 2560,495.91 ป467ป 2560
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาจีนด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ...
ชื่อผู้แต่งเป่า, เหมิงหยู.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.115 ป751ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา