Found: 392  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่อง English Grammar/ พีชวิทย์ เพชรธนะกุล,ภวดล เกียรติไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งพีชวิทย์ เพชรธนะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: 2560.
เลขเรียก425 พ791ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องภาษาอังกฤษ 40 Unit สำหรับผู้เริ่มต้น / ยุวนาฏ คุ้มขาว
ชื่อผู้แต่งยุวนาฏ คุ้มขาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560
เลขเรียกPE1065 ย-ค 2560,428.24 ย442ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูไทยใช้เล่มนี้ / วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ (ครูต้น).
ชื่อผู้แต่งวีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธนภณ การพิมพ์, 2560.
เลขเรียก495.91 ว844ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครง...
ชื่อผู้แต่งอิษฎา นรเศรษฐ์พิศาล.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.10712 อ759ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรระดับหัวหน้างานและผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเ...
ชื่อผู้แต่งศิริรักษ์ ถิรบรรจงเจริญ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420 ศ481ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักจาก ร.เรือ/ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.
พิมพลักษณ์สกลนคร : สกลนครการพิมพ์, 2548
เลขเรียก495.91842 จ34ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาลใน...
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย วิชกูล.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420.712 ร556ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายเชิงปริทัศน์ของคำในผญาภาษิตอีสาน / วิทยานิพนธ์ของ ดวงเนตร อรัญทอง.
ชื่อผู้แต่งดวงเนตร อรัญทอง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.9107 ด172ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคะนะ น่าคัด / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560.
เลขเรียก495.681 น177ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันจิ N4 - N5 เวอร์ชั่นล่าสุด สุเทพ น้อมสวัสดิ์ Text
ชื่อผู้แต่งสุเทพ น้อมสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2560
เลขเรียกPL551 ส781 2560,495.611 ส781ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันจิน่าคัด / นพพิชญ์ ประหวั่น
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียก495.611 น44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันจิมินนะโนะนิฮงโกะ สุเทพ น้อมสวัสดิ์ Text
ชื่อผู้แต่งสุเทพ น้อมสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2560
เลขเรียกPL551 ส781(1) 2560,495.611 ส781ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง = Essentials of writing / เศรษฐวิทย์.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2560.
เลขเรียก428.2 ศ578ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์พิชิต PAT 7.6 ภาษาบาลี / พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช Text
ชื่อผู้แต่งพาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2560
เลขเรียก491.37 พ626ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา