Found: 164  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 6 / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น ; Fu He Nan, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก495.1 ฝ64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอนพ่อแม่ฝึกลูกพูดภาษาอังกฤษ / ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์
ชื่อผู้แต่งรชต กิตติโกสินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2560
เลขเรียกPE 1131 ร029ค,428.24 ร122ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ / วาสนา ประชาชนะชัย
ชื่อผู้แต่งวาสนา ประชาชนะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2560
เลขเรียกPL539 ว491ค,495.682495911 ว491ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจำเป็นต้องพูดได้เมื่อไปเที่ยว Japanese edition / วิลาศิณี คู่ปัถพี
ชื่อผู้แต่งวิลาศิณี คู่ปัถพี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2560
เลขเรียกPL524 ว-จ 2560,495.683495911 ว721จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์ Reading&Conversation 500 ข้อ / ณัฐ อุดมพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งณัฐ อุดมพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2560.
เลขเรียกPE1114 ว292ต 2560,428.4076 ต257
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราว่าด้วยการเรียนการสอนคำศัพท์ / แสงระวี ดอนแก้วบัว.
ชื่อผู้แต่งแสงระวี ดอนแก้วบัว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560].
เลขเรียก420.7 ส727ต 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติดจรวดศัพท์ภาษาอังกฤษ 2100 / เคนจิ ซิมิซุ ; มาริโกะซัง, แปล.
ชื่อผู้แต่งชิมิซุ, เคนจิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียก428.1 ซ321ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : Thinking skills.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารปัญญา , 2560.
เลขเรียก495.910712 ท111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมแฮมเบอร์เกอร์จึงไม่มีแฮม / ชัชพล เกียรติขจรธาดา.
ชื่อผู้แต่งชัชพล เกียรติขจรธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชัชพลบุ๊ค, 2560.
เลขเรียกPE1112 ช6ท 2560,428.24 ช356ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่อเมริกาเขาไม่พูดภาษาไทย / อภิ บุญญวัฒน์
ชื่อผู้แต่งอภิ บุญญวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Minibear publishing, 2560
เลขเรียกPE1065 อ-ท 2560,425.2 อ74ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุกองค์กรจะขาดคุณไม่ได้ ถ้าคุณใช้ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ / ภีม คล้ายเสมอ
ชื่อผู้แต่งภีม คล้ายเสมอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560
เลขเรียกPE1131 ภ577ท 2560,428.2495911 ภ577ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่อง (คำ) ศัพท์ / วรวุฒิ ตัถย์สุทธิ์ text
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ ตัถย์สุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่น, 2560
เลขเรียกPE1065 ว-ท 2560,428.1 ว275ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรีชาวิทรรศน์ : มุมมองภาษาไทย / ปรีชา ช้างขวัญยืน.
ชื่อผู้แต่งปรีชา ช้างขวัญยืน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกPL4158 .ป464 2560,495.91 ป467ป 2560
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกเขียนก่อนเรียนจีนกับเหล่าซือ / ทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2560
เลขเรียก495.182 ท115ฝ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกแต่งประโยครูปสุภาพและรูปธรรมดา เก่งสนทนาภาษาญี่ปุ่น / เจนจิรา วรรษชล.
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา วรรษชล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2560.
เลขเรียกPL 533 จ55 2560,495.6834 จ55ฝ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา