Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish รอบตัวคุณ / เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว
ชื่อผู้แต่งเอกสิทธิ์ เทียมแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กันยาวีร์, 2561
เลขเรียกPE1065 อ-อ 2561,428.24 อ885อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJane Eyre เจน แอร์...รักแท้ชั่วนิรันดร์ / Charlotte Bronte,Elizabeth Ferretti.
ชื่อผู้แต่งชาร์ลอตต์ บรอนตี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก428.4 ช576จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe vocabulary size of Rajabhat Maha Sarakham university students = วงความรู้คำศัพท์ของนักศึกษามหาวิ...
ชื่อผู้แต่งชวินทร์ ศรีสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก428 ช173ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTOEIC 1,000 ข้อ ฟิตก่อนสอบ / วโรดม วณิชศิลป์.
ชื่อผู้แต่งวโรดม วนิชศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2561.
เลขเรียก428.24076 ว341ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTOEIC : เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo / ครูเคน - ธนภัทร ภวชโลหาร
ชื่อผู้แต่งธนภัทร ภวชโลทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์, 2561.
เลขเรียกPE1128 ธ153 2561,420.76 ธ152ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา = D...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ เยาวเรศ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.91 ผ112ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมละครสั้น (Skit) ของนักเรียน ชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งภคมน มูลกิตติชัยกุล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.24 ภ116ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Story line...
ชื่อผู้แต่งรมณี ไชยคำมิ่ง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก418.407 ร164 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมการเรียน...
ชื่อผู้แต่งเสาวรัตน์ ไชยสุนันท์.
เลขเรียก495.9184 ส515ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การสอนอ่านแบบ MIA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ โชติพินิจ.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก420.7 ก873ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้บ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก428.24 ณ113ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคน...
ชื่อผู้แต่งวณิชชา สุทธิวงศ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 ว143ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา