Found: 95  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา = A model for developin...
ชื่อผู้แต่งวันวิสา วิเชียรรัตน์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก428 ว436ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์จีน 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2561.
เลขเรียก495.181 ศ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ญี่ปุ่น 6,000 คำ ไม่รู้ ไม่ได้ / วาสนา ประชาชนะชัย.
ชื่อผู้แต่งวาสนา ประชาชนะชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Life Balance, 2561.
เลขเรียกPL685 ว491ศ 2561,495.681 ว491ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์แห่งภาษา / พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์, วิภาส โพธิแพทย์ และคเชนทร์ ตัญศิริ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกPL121 ศ371 2561,495.9107 ศ371 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนุกสนทนาภาษาญี่ปุ่น = ทะโนะชี นิฮงโกะ / อินทิรา สุวรรณ์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งอินทิรา สุวรรณ์วงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2561.
เลขเรียกPL539 อ745ส 2561,495.6824 อ745ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพคำศัพท์ 1001 คำ / อินเทลลิเจน.
ชื่อผู้แต่งอินเทลลิเจน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก428.1 อ355ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุป Grammar TOEFL / นเรศ สุรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2561.
เลขเรียกPE1128 น266ป,425 น266ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปเข้ม Basic grammar ไวยากรณ์พื้นฐาน / สุทธิพล หึกขุนทด.
ชื่อผู้แต่งสุทธิพล หึกขุนทด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียกPE1112 ค167ส 2561,425 ส444ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ Sentence completion โดยไม่ต้องแปลโจทย์ เล่ม 1 / พนิตนาฏ ชูฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งพนิตนาฏ ชูฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2561.
เลขเรียกPE1128 พ211ส 2561,425 พ211ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษา หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 / จงชัย เจนหัตถการกิจ.
ชื่อผู้แต่งจงชัย เจนหัตถการกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพลส, 2561.
เลขเรียก495.915 จ123ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนาคตดีมั่กๆ หากเขียนภาษาอังกฤษได้ขั้นเทพ / School of eng.
ชื่อผู้แต่งสคูล ออฟ อิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดยูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมิเดีย, 2561.
เลขเรียกPE1408 อ175,428.2495911 ส129อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา