Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2310 กรุงธนบุรีผงาด / สุเจน กรรพฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุเจน กรรพฤทธิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิริยะธุรกิจ, 2561.
เลขเรียกDS579.1 ส755 2561,959.3024 ส755ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 ชุมชน เรื่องราว 19 จังหวัด สัมผัสเสน่ห์ภาคกลาง / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมการพัฒนาชุมชน , 2561.
เลขเรียก910 ก169 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMon Mont Blanc หันซ้ายก็ภูผา หันขวาก็ภูเขา / คัมภีร์ สรวมศิริ.
ชื่อผู้แต่งคัมภีร์ สรวมศิริ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Geek Book, 2561.
เลขเรียกDQ26 ค6ม 2561,914.94 ค262ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRussia มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและทรานส์ไซบีเรีย / คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2561.
เลขเรียกDK29.2 ค639 2561,914.7 ร118
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OT...
ชื่อผู้แต่งการพัฒนาชุมชน, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2561.
เลขเรียก915.93 ก276ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขัตติยนารีแห่งแผ่นดิน : สมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 / กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
ชื่อผู้แต่งกิตติ โล่ห์เพชรัตน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2561.
เลขเรียกDS570.4.ศ45 ก65 2561,923.1593 ศ47ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนสำคัญในราชสำนัก : จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ / พินิจ หุตะจินดา.
ชื่อผู้แต่งพินิจ หุตะจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561.
เลขเรียกDS570.2 .พ63 2561,923.1593 พ686ค 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดแหวกแนวของไทย จิตร ภูมิศักดิ์ และโฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน = Thai radical discourse the ...
ชื่อผู้แต่งเรย์โนลดส์, เคร็ก เจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกDS568 .ร742 2561,928.9591 จ73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย / เอนก มากอนันต์.
ชื่อผู้แต่งเอนก มากอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.
เลขเรียกDS577 อ255 2561,959.3 อ551จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนชาติไทย / วิลเลียม คลิฟตัน ด็อดด์, ผู้เขียน ; หลวงนิเพทย์นิติสรรค์, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งด็อดด์, คลิฟตัน วิลเลียม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2561.
เลขเรียก959.3 ด194ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยแรงแห่งรักและภักดี : บันทึกภาพชีวิตเหล่าจิตอาสางานพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2561
เลขเรียก923.1593 ด176 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยแรงแห่งรักและภักดี บันทึกชีวิตเหล่าจิตอาสางานพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 / วสันต์ ภัยหลีกลี้ ; บรรณาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, 2561.
เลขเรียก923.1593 ด17 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิรันดร์ในดวงใจ / จิระนันท์ พิตรปรีชา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2561.
เลขเรียก923.1593 น3711 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนแผ่นดินอยุธยา / แสงเพชร, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) 2561.
เลขเรียก959.33 บ135
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนแผ่นดินอยุธยา / แสงเพชร ; สุริยา บุณยศิริชัย.
ชื่อผู้แต่งแสงเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2561
เลขเรียก959.3023 ส7256บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา