Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorkbook
ชื่อผู้แต่งบุญเปรียบ สุนทรจันทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2516
เลขเรียก428.24 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorkbook One
ชื่อผู้แต่งบุญเทียบ สุนทรจันทร.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2516
เลขเรียก425 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อบกพร่อง ในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา / กองกาญจน์ นิธิพงศ์
ชื่อผู้แต่งกองกาญจน์ นิธิพงศ์
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก428.64 ก 351 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนไทยในสถาบันฝึกหัดครู / นภพร ทรัพย์ทวีผลบุญ
ชื่อผู้แต่งนภพร ทรัพย์ทวีผลบุญ
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก428.64 น 141 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบอ่านไทยระดับชั้นประถมปีที่ 4 และผลการทดลองใช้แบบทดสอบ / เรียบเรียง สมนึก คำอุไร
ชื่อผู้แต่งสมนึก คำอุไร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก, 2516.
เลขเรียกLB1131 ก12,495.91072 ส16ก 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิรุกติศาสตร์ / พระยาอนุมานราชธน.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 2516.
เลขเรียกPL4181 อ7 2516,412 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาลีไวยากรณ์วจีวิภาค ภาคที่ 2 นามและอัพยยศัพท์
ชื่อผู้แต่งวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2516
เลขเรียก491.375 ว12บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาภาษาไทย / เปลื้อง ณ นคร.
ชื่อผู้แต่งเปลื้อง ณ นคร, 2452-2541.
พิมพลักษณ์พระนคร : รวมสาส์น, 2516.
เลขเรียกPL4160 .ป76,491.91 /b ป749ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนะ-สารานุกรม ฉบับทันสมัย / เปลื้อง ณ นคร.
ชื่อผู้แต่งเปลื้อง ณ นคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, 2516.
เลขเรียกAE10.T ป749พ ล.1 2516,495.913 ป5731พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนะ-สารานุกรม ฉบับทันสมัย เล่ม 1 / เปลื้อง ณ นคร
ชื่อผู้แต่งเปลื้อง ณ นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2516.
เลขเรียกAE90.T3 ป729 ล.1,495.913 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฉบับคำพ้อง ชิต ภิบาลแทน. [text]
ชื่อผู้แต่งชิต ภิบาลแทน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บรรณกิจ เทรดดิ้ง 2516.
เลขเรียก495.914 ช34พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทยฉบับคำพ้อง / ชิต ภิบาลแทน
ชื่อผู้แต่งชิต ภิบาลแทน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2516.
เลขเรียกPL4183 ช552 2516,495.913 ช551พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทยฉบับคำพ้อง สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยทั่วไป / ชิต ภิบาลแทน
ชื่อผู้แต่งชิต ภิบาลแทน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2516
เลขเรียก495.9131 ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะและโครงสร้างภาษาไทย = Structure of the Thai language / ดิเรกชัย มหัทธนะสิน
ชื่อผู้แต่งดิเรกชัย มหัทธนะสิน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2516.
เลขเรียกPL4165 ด43,495T.5 ด437ล 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา