Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Tha Sala [map] = อำเภอท่าศาลา / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2516.
เลขเรียก4926 II
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Sai Daeng [map] = บ้านทรายแดง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2516.
เลขเรียก4729 III
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องKo Samui [map] = เกาะสมุย / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2516.
เลขเรียก4927 I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model Thai-English dictionary / Comp Sthaputra
ชื่อผู้แต่งSthaputra, Comp
พิมพลักษณ์Bangkok : Thai Watam Panich, 2516
เลขเรียก423.9591 So
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorkbook
ชื่อผู้แต่งบุญเปรียบ สุนทรจันทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2516
เลขเรียก428.24 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorkbook One
ชื่อผู้แต่งบุญเทียบ สุนทรจันทร.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2516
เลขเรียก425 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในการเขียนข่าว และบทบรรณาธิการ ของหนังสือพิมพ์รายวันสี่ฉบับในระยะเวลาสามเดื...
ชื่อผู้แต่งบัญญัติ เรืองศรี
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก495.918 บ 306 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เสียงในภาษา / โดย จิมมี่ จี. แฮร์ริส และธีระพันธ์ วงศ์ไทย.
ชื่อผู้แต่งแฮร์ริส, จิมมี่ จี.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2516.
เลขเรียก414 ฮ287บ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อบกพร่อง ในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา / กองกาญจน์ นิธิพงศ์
ชื่อผู้แต่งกองกาญจน์ นิธิพงศ์
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก428.64 ก 351 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนไทยในสถาบันฝึกหัดครู / นภพร ทรัพย์ทวีผลบุญ
ชื่อผู้แต่งนภพร ทรัพย์ทวีผลบุญ
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก428.64 น 141 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการใช้วิธีการสอบอ่านแบบเติมคำ (Cloze Procedure) กับนิสิตและนักศึกษาวิชาเอกและโทภาษาอังกฤษ ...
ชื่อผู้แต่งสุชา ณ พัทลุง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ] : วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร, 2516.
เลขเรียก420.7 ส242ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบอ่านไทยระดับชั้นประถมปีที่ 4 และผลการทดลองใช้แบบทดสอบ / เรียบเรียง สมนึก คำอุไร
ชื่อผู้แต่งสมนึก คำอุไร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก, 2516.
เลขเรียกLB1131 ก12,495.91072 ส16ก 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมสัมมนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนประเคราะห์ 25-26 ม.ค.2...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2516
เลขเรียก495.9107 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลในภาษาไทย / อิงอร สุพันธุ์วณิช
ชื่อผู้แต่งอิงอร สุพันธุ์วณิช
พิมพลักษณ์2516.
เลขเรียก495.915 อ 655 ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความบรรยายประกอบวิชาภาษาไทย / เรืองอุไร กุศลาสัย, ผู้รวบรวม
ชื่อผู้แต่งเรืองอุไร กุศลาสัย, ผู้รวบรวม.
เลขเรียก495.918 ร6112ค 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา