Found: 132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ = Theology of the Holy Trinity / บาทหลวง ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์
ชื่อผู้แต่งวสันต์ พิรุฬห์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 2561
เลขเรียก231 ว358ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อความสุขใจ / วศิน อินทสระ.
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2561.
เลขเรียก294.35 ว357พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าขานผ่านฮูปแต้ม/ อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.
ชื่อผู้แต่งอู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน้ำริน), 2561.
เลขเรียก294.308 อ414ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องให้โยมฟัง / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียก294.308 ส245ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสาหลักทั้งสิบแห่งพระพุทธศาสนา / สังฆรักษิตะ, เขียน ; ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสุนทร, แปล.
ชื่อผู้แต่งสังฆรักษิตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2561.
เลขเรียก294.304 ส534ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียดาย--ไอน์สไตน์ไม่ได้อ่าน / สม สุจีรา.
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก294.3015 ส231ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคำสอนสมเด็จโต สมาธิ ทางสงบ ถอดจิต / รวบรวมจากประสบการณ์โดย แสง อรุณกุศล
ชื่อผู้แต่งแสง อรุณกุศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2561
เลขเรียก294.3443 ส955น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวัดบันดาลใจ ระยะที่ 1 (กันยายน 2557 - กันยายน 2560) :รายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัย : ฟื้นวัด...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก294.3186 อ266ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกและชีวิตในพุทธธรรม ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมห...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561
เลขเรียกBQ4570.L5 ส243ล 2561,294.3144 ส243ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใจสมาธิ / อารียา ธวัชไชยโชค
ชื่อผู้แต่งอารียา ธวัชไชยโชค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Maker, 2561
เลขเรียก294.35 อ661จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่โกรธอีกต่อไป / พระริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ เขียน ; อนงค์ เงินหมื่น, แปล.
ชื่อผู้แต่งโคะอิเกะ, ริวโนะสุเกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561.
เลขเรียกBF575.A5 พ365 2561,294.3144 ค979ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไหว้พระเสริมมงคลที่ฮ่องกง มาเก๊ากับอาจารย์ช้าง / ทศพร ศรีตุลา, เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งทศพร ศรีตุลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2561.
เลขเรียก203.5 ท237ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา